RÅ 2001 not 63

Felaktig handläggning i mål om inkomsttaxering (processledningen vid muntlig förhandling, avslag) / Felaktig handläggning (processledningen vid muntlig förhandling) och oriktig rättstillämpning (avslag)

Not 63. Ansökan av L.-G.L. om resning i mål om inkomsttaxering. - Länsrätten i Gävleborgs län beslutade genom dom den 3 juli 1992 att, såvitt här är av intresse, lämna skattemyndighetens talan utan bifall i den del talan gällde att den s.k. vinstbolagsregeln alternativt regeln om s.k. interna aktieöverlåtelser skulle tillämpas vid L.-G.L:s inkomsttaxering 1987. Länsrättens dom överklagades i denna del av skattemyndigheten till Kammarrätten i Sundsvall. Skattmyndighetens förstahandsyrkande där var att regeln om s.k. interna aktieöverlåtelser skulle tillämpas och andrahandsyrkandet att den s.k. vinstbolagsregeln skulle gälla i L.-G.L:s fall. Kammarrätten i Sundsvall fann enligt dom den 23 februari 1996 att skattemyndighetens förstahandsyrkande skulle bifallas och att hela köpeskillingen för vissa aktier därför skulle tas upp som skattepliktig realisationsvinst vid L.-G.L:s inkomsttaxering 1987. Sedan L.-G.L. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 21 juni 1999 att inte meddela prövningstillstånd. - L.-G.L. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom och förordna att en ny prövning skulle ske. Till stöd för sin talan åberopade han att Kammarrätten i Sundsvall förfarit felaktigt vid sin processledning under den muntliga förhandlingen där. Han hänvisade också till att Kammarrätten i Stockholm enligt en dom den 15 december 1993 kommit till ett annat slut beträffande hans son P.L., trots att förutsättningarna var likvärdiga i båda fallen. -Regeringsrätten (2001-05-09, Swartling, Schäder, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Regeringsrätten finner att vad L.-G.L. anfört inte utgör skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2001-04-24, Åkerrén)

*REGI

*INST