RÅ 2001 not 65

Ansökan av Z.L. om resning i mål om överflyttning av barn. - Z.L. och P.C. har tillsammans sonen C., född 1996. Den 26 juli 2000 lämnade Z.L. tillsammans med sonen den gemensamma bostaden i Triangle, Virginia, USA och bosatte sig hos hennes föräldrar i Stånga på Gotland. I oktober samma år gjorde P.C. genom behörig institution i USA en framställning om bistånd i ärende rörande överflyttning av barn enligt Haagkonventionen. Länsrätten i Gotlands län beslutade enligt dom den 29 november 2000 att C.C. med stöd av 11 § lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn skulle överföras till USA. Länsrätten förelade därvid Z.L. att vid vite av 20 000 kr senast den 14 december 2000 - om parterna inte kom överens om annat - vid sin bostad i Stånga överlämna sonen till P.C. eller till den person han utsåg. Länsrätten förordnade vidare att dess beslut om överflyttning skulle gälla omedelbart. Z.L. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm, som i dom den 19 december 2000 avslog överklagandet. Kammarrätten ändrade dock länsrättens dom vad gällde överlämnandet av C.C. såtillvida att sista dag för överlämnande bestämdes till den 28 december 2000. Även kammarrätten förordnade att dess dom i aktuella delar skulle gälla omedelbart. Z.L. överklagade kammarrättens dom till Regeringsrätten, som genom beslut den 18 januari 2001 inte meddelade prövningstillstånd

Not 65. Ansökan av Z.L. om resning i mål om överflyttning av barn. - Z.L. och P.C. har tillsammans sonen C., född 1996. Den 26 juli 2000 lämnade Z.L. tillsammans med sonen den gemensamma bostaden i Triangle, Virginia, USA och bosatte sig hos hennes föräldrar i Stånga på Gotland. I oktober samma år gjorde P.C. genom behörig institution i USA en framställning om bistånd i ärende rörande överflyttning av barn enligt Haagkonventionen. Länsrätten i Gotlands län beslutade enligt dom den 29 november 2000 att C.C. med stöd av 11 § lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn skulle överföras till USA. Länsrätten förelade därvid Z.L. att vid vite av 20 000 kr senast den 14 december 2000 - om parterna inte kom överens om annat - vid sin bostad i Stånga överlämna sonen till P.C. eller till den person han utsåg. Länsrätten förordnade vidare att dess beslut om överflyttning skulle gälla omedelbart. Z.L. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm, som i dom den 19 december 2000 avslog överklagandet. Kammarrätten ändrade dock länsrättens dom vad gällde överlämnandet av C.C. såtillvida att sista dag för överlämnande bestämdes till den 28 december 2000. Även kammarrätten förordnade att dess dom i aktuella delar skulle gälla omedelbart. Z.L. överklagade kammarrättens dom till Regeringsrätten, som genom beslut den 18 januari 2001 inte meddelade prövningstillstånd. - Då något överlämnande av C.C. inte kommit till stånd ansökte P.C. på nytt hos Länsrätten i Gotlands län om att länsrätten skulle förordna om överflyttning av sonen till honom och att detta skulle verkställas genom polismyndighetens försorg. Länsrätten biföll P.C:s talan enligt dom den 28 mars 2001. Z.L. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm och hemställde samtidigt att rätten skulle förordna om att vidare verkställighet av beslutet om överflyttning inte fick ske (inhibition). Kammarrätten meddelade genom beslut i protokoll den 5 april 2001 inhibition i målet. - Z.L. ansökte om resning i det mål i vilket kammarrätten meddelat dom den 19 december 2000 och yrkade att målet skulle återförvisas till kammarrätten för handläggning. Vidare hemställde Z.L. att Regeringsrätten omedelbart skulle förordna att vidare verkställighet av kammarrättens dom inte fick ske. Som grund för sin talan anförde Z.L. i huvudsak följande. I enlighet med P.C:s önskemål avgjorde kammarrätten målet på handlingarna. Om muntlig förhandling hade hållits, skulle det ha visat sig att P.C. inte personligen hade kunnat inställa sig till förhandlingen. Vidare hade det kunnat utrönas att P.C. inte lämnat korrekta uppgifter om hela familjens successiva utflyttning till Sverige. Härvid åberopar Z.L. en utsaga av Ms Ingrid Horton, som fått P.C:s uppdrag att medverka vid överflyttningen av C.C. Enligt utsagan, som tillställts båda parternas ombud, hade makarna C. kommit överens om att de skulle bosätta sig permanent i Sverige; P.C. skulle besöka maka och barn under julhelgen 2000 och återförenas med familjen när han rett ut sina ekonomiska problem i USA. Vidare framgår av utsagan att P.C. skrivit under vissa handlingar rörande C.C., för att denne skulle kunna bli stadigvarande bosatt i Sverige och få del av alla sociala förmåner i landet. -Regeringsrätten (2001-05-03, Swartling, Nordborg, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Z.L. nu anfört och åberopat i Regeringsrätten utgör inte skäl för resning. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Vid denna bedömning faller yrkandet om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 2001-05-03, Noring)

*REGI