RÅ 2001 not 67

Fastighetsförsäljning som föranlett realisationsvinstbeskattning hade förklarats ogiltig av allmän domstol (bifall) / Fastighetsförsäljning som föranlett realisationsvinstbeskattning hade förklarats ogiltig av allmän domstol (resningsärende, bifall)

Not 67. Ansökan av M.H. om resning. - I sin självdeklaration till ledning för 1990 års taxering redovisade M.H. försäljningen av fastigheten Timmele 10:1 i Ulricehamns kommun. Vid realisationsvinstberäkningen använde hon indexuppräkning av omkostnadsbeloppet enligt punkt 2 a tionde stycket av anvisningarna till 36 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, vilket ledde till att någon vinst inte redovisades. Taxeringsnämnden åsatte taxering i enlighet med deklarationen. Skattemyndigheten ansökte om eftertaxering och yrkade att M.H. skulle eftertaxeras för realisationsvinst med anledning av försäljningen, eftersom fastigheten sålts till ett av M.H. helägt bolag - vilket inte hade angivits i deklarationen - och en ansökan av henne om medgivande enligt punkt 2 a tjugonde stycket av anvisningarna till 36 § KL att få använda indexuppräkning vid vinstberäkningen hade avslagits. Vidare yrkade skattemyndigheten att M.H. skulle påföras skattetillägg. Länsrätten i Älvsborgs län avslog genom dom den 6 mars 1995 skattemyndighetens ansökan om eftertaxering samt påförande av skattetillägg. Sedan skattemyndigheten överklagat domen eftertaxerade Kammarrätten i Göteborg genom dom den 16 juli 1997 M.H. till statlig och kommunal inkomstskatt för uppkommen realisationsvinst om 657 800 kr och fastställde underlaget för tilläggsbelopp till samma belopp samt påförde skattetillägg. M.H. överklagade inte kammarrättens dom. - M.H. ansökte om resning i det av kammarrätten avgjorda målet och anförde bl.a. följande. På inrådan av sin revisor överlät hon enligt köpekontrakt och köpebrev den 31 december 1989 fastigheten Timmele 10:1 till ett av henne helägt aktiebolag för 750 000 kr. Bolaget erhöll lagfart på fastigheten den 4 april 1990. En förutsättning för överlåtelsen var att försäljningen inte skulle utlösa någon realisationsvinstbeskattning. Detta förutsatte i sin tur att M.H. av Riksskatteverket beviljades dispens att tillämpa omräkningsreglerna i punkt 2 a tionde stycket av anvisningarna till 36 § KL. Ett villkor härom hade tagits in i köpekontraktet men inte i köpebrevet. Riksskatteverket avslog dispensansökningen. Då grunden för fastighetsöverlåtelsen sålunda hade raserats köpte M.H. tillbaka fastigheten av bolaget för 750 000 kr enligt köpebrev den 1 januari 1992. Kammarrätten anför i sina domskäl bl.a. att överlåtelsen den 31 december 1989 inte förklarats ogiltig eller av annan anledning upphävts av domstol. En sådan dom föreligger emellertid numera. Genom dom den 13 augusti 1998 har Borås tingsrätt fastställt att de mellan M.H. och bolaget den 31 december 1989 och den 1 januari 1992 träffade avtalen om köp av fastigheten Timmele 10:1 är ogiltiga. Då tingsrättens dom meddelades efter det att kammarrättens dom vunnit laga kraft saknade M.H. möjlighet att åberopa denna inom ramen för den ordinarie processen. Utgången i kammarrätten hade sannolikt blivit den motsatta om tingsrättens dom hade förelegat vid tiden för kammarrättens prövning. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning beviljades och att kammarrättens dom i den del den gällde eftertaxering och skattetillägg undanröjdes. -Regeringsrätten (2001-05-14, Swartling, Schäder, Erson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Med hänsyn till vad M.H. nu åberopat anser Regeringsrätten att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om hennes eftertaxeringar till statlig och kommunal inkomstskatt samt det skattetillägg som påförts henne. Resning skall alltså beviljas. Med hänsyn till vad som förekommit i målet finner Regeringsrätten att eftertaxeringarna och skattetillägget skall undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i det av kammarrätten avgjorda målet om eftertaxering av M.H. till statlig och kommunal inkomstskatt för 1990 samt påförande av skattetillägg. - Regeringsrätten undanröjer de av kammarrätten åsatta eftertaxeringarna och det påförda skattetillägget. (fd II 2001-04-24, Palmstierna)

*REGI

*INST