RÅ 2001 not 68

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrättsbeslut att inte meddela prövningstillstånd

Not 68. Ansökan av M.S. om resning. - Polismyndigheten i Jönköpings län omhändertog enligt beslut den 4 maj 1998 M.S:s vapen. M.S. överklagade beslutet. Enligt dom den 3 juli 1998 avslog Länsrätten i Jönköpings län överklagandet. M.S. överklagade domen. Kammarrätten i Jönköping beslöt enligt protokoll den 21 augusti 1998 att inte meddela prövningstillstånd. Sedan M.S. överklagat beslutet beslöt Regeringsrätten den 14 oktober 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - I en skrivelse till Regeringsrätten hävdade M.S. att osanna uppgifter hade lämnats om honom i vapenärendet. Han begärde att få tillbaka sina vapen. -Regeringsrätten (2001-05-14, Swartling, Schäder, Erson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. M.S:s skrivelse får anses innefatta en ansökan om resning i målet om omhändertagande av hans vapen. Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att det är kammarrätten och inte Regeringsrätten som skall pröva ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar M.S:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Jönköping för vidare handläggning. (fd II 2001-04-24, Palmstierna). - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 752-2000 där omständigheterna var likartade och utgången densamma, avvisning och överlämnande till kammarrätt.

*REGI

*INST