RÅ 2001 not 72

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom

Not 72. Ansökan av B.E. om resning m.m. - B.E. var underhållsskyldig för sonen J., född i januari 1979. Stockholms läns allmänna försäkringskassa betalade t.o.m. januari 1997 bidragsförskott till J. och fr.o.m. februari 1997 förlängt underhållsstöd på grund av J:s fortsatta studier. - I beslut den 16 maj 1997 fastställde försäkringskassan B.E:s återbetalningsbelopp för utbetalt underhållsstöd under år 1997 till 1 173 kr per månad. I beslutet angavs att barn saknade inkomst som påverkade underhållsstödets storlek. I beslut den 15 januari 1998 fastställde försäkringskassan B.E:s återbetalningsbelopp för tiden fr.o.m. februari 1998 till samma belopp, 1 173 kr per månad. Även i detta beslut angavs att barn saknade inkomst som påverkade underhållsstödets storlek. - I beslut den 16 mars 1998 avslog försäkringskassan B.E:s ansökan om eftergift av återkrav för utgivet underhållsstöd, som vid tiden för försäkringskassans beslut uppgick till 16 422 kr. B.E. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 30 september 1998 avslog överklagandet. B.E. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm. I överklagandet ifrågasatte B.E. även om beräkningen av underhållsskyldigheten för tiden januari 1997 - maj 1998 var riktig. Kammarrätten beslutade i protokoll den 25 mars 1999 att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrätten anmärkte i sitt beslut att "Kopia av B.E:s skrivelse med frågor angående underhållsstödets beräkning översändes till försäkringskassan för kännedom." - B.E. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten meddelade prövningstillstånd och att hans ansökan om eftergift av återbetalningsskyldigheten skulle bifallas. B.E. yrkade också resning i målet eftersom kammarrätten av förbiseende inte prövat frågan om underhållsstödets storlek, trots att det av överklagandet klart framgick att barnet deklarerat för en inkomst på 62 000 kr och att underhållsstödet därför skulle beräknas till 0 kr. -Regeringsrätten (2001-05-18, Wennerström, Almgren, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i anledning av överklagandet av kammarrättens beslut. - B.E:s yrkande om resning får förstås så att han önskar få frågan om återbetalningsbeloppets storlek prövad på nytt. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Storleken av B.E:s återbetalningsbelopp för utbetalt underhållsstöd till sonen J. har slutligt avgjorts av försäkringskassan. Ansökningen om resning skall därför prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm. (fd I 2001-04-05, Åkerrén)

*REGI

*INST