RÅ 2001 not 73

Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd / Ansökan om resning avvisad när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom

Not 73. Ansökan av C.A. om resning. - Sociala distriktsnämnden nr 14 i Stockholms stad beviljade den 27 december 1996 C.A. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) till ekonomisk grundtrygghet inklusive SL- kort för januari 1997 men avslog hans ansökan om bistånd med 619 kr till tandvårdskostnader. Som skäl angavs att summan var så låg att den rymdes inom socialbidragsnormen. C.A. överklagade beslutet och yrkade att bistånd skulle utges med ytterligare 2 825 kr, varav 1 788 kr avsåg uppehälle och 1 037 kr tandvårdskostnader. Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 27 mars 1997 överklagandet och avvisade yrkandet om bistånd till sådana tandvårdskostnader som inte omfattades av nämndens prövning i det överklagade beslutet. C.A. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm, som enligt beslut i protokoll den 19 maj 1998 inte meddelade prövningstillstånd. Regeringsrätten beslutade den 21 maj 1999 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 3877-1998). - I en skrivelse som den 2 juni 1999 kom in till Regeringsrätten framför C.A. ett nytt krav på prövningstillstånd i Regeringsrättens mål nr 3877-1998. Han hävdade bl.a. att ärendet ännu inte var korrekt prövat. -Regeringsrätten (2001-05-21, Ragnemalm, Lundqvist, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar C.A:s framställning som en ansökan om resning. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Kammarrättens och Regeringsrättens beslut att inte meddela C.A. prövningstillstånd i målet har medfört att länsrättens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte skett i kammarrätten och Regeringsrätten har målet slutligt avgjorts av länsrätten. Vid angivna förhållande och eftersom C.A., som hans framställning får förstås, vill ha länsrättens avgörande i sak ändrat ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar C.A:s ansökan om resning. (fd I 2001-05-08, Ekroth)

*REGI

*INST