RÅ 2001 not 74

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom

Not 74. Ansökan av SE Office AB (bolaget) om resning m.m. - Enligt Länsrättens i Uppsala län dom den 29 september 1994 eftertaxerades SE Office AB för taxeringsåret 1990 för inkomst av rörelse samt påfördes skattetillägg. Sedan bolaget överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Stockholm enligt dom den 12 maj 1998 överklagandet. - Hos Regeringsrätten ansökte bolaget om prövningstillstånd och yrkade att eftertaxeringen och skattetillägget undanröjs. För det fall att prövningstillstånd inte meddelas, ansökte bolaget om resning avseende taxeringsåret 1991 så att någon dubbel beskattning av den inkomst som eftertaxeringen avsåg inte skedde. -Regeringsrätten (2001-05-22, Ragnemalm, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd såvitt avser eftertaxeringen för taxeringsåret 1990 och skattetillägget. - Ansökningar om resning skall enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövas av kammarrätt om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Bolagets taxering år 1991 har slutligt avgjorts av skattemyndigheten. Ansökningen om resning skall därför prövas av kammarrätt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar ansökningen till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd I 2001-05-08, Dahlin)

*REGI

*INST