RÅ 2001 not 75

Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter beträffande frågornas innebörd och de förutsättningar som skulle gälla för det sökta förhandsbeskedet / Mervärdesskatt (förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter beträffande frågornas innebörd och de förutsättningar som skulle gälla för förhandsbesked)

Not 75. Överklagande av X AB (bolaget) av förhandsbesked ang. mervärdesskatt - I ansökan om förhandsbesked uppgav bolaget bl.a. följande. Bolaget är ett IT företag med skattepliktig verksamhet som ställer höga krav på de anställdas datorkunskap. För att höja kunskapen och datamognaden hos de anställda har bolaget för avsikt att erbjuda de anställda en rätt att hyra en datorutrustning för hemmabruk. I anledning härav önskar bolaget få svar på frågan om det föreligger rätt till avdrag för den ingående skatt som belastar bolaget avseende dessa datorer. - Bolaget avser att hyra datorer från ett finansieringsföretag. Ett hyresavtal upprättas med den anställde om att få hyra en dator under en tid av tre år. Efter avtalstidens slut har den anställde möjlighet att köpa datorn till det gällande marknadsvärdet. Datorerna finns under hela hyresperioden i finansieringsföretagets ägo vilket innebär att den anställde inte kan låna ut, försälja, pantsätta eller på annat sätt förfoga över datorn. Bolaget gör under treårs perioden ett bruttolöneavdrag från den anställdes lön. - Genom hyresavtalet förbinder sig den anställde att på egen hand genomgå en grundläggande PC- utbildning. Utbildningsmaterialet medföljer vid leverans av datorn. Den anställde skall genomföra utbildningen utanför den ordinarie arbetstiden. - Mot bakgrund av den IT utveckling som sker i samhället anser bolaget det nödvändigt att höja datorkunskapen för de anställda då detta får anses utgöra en förutsättning för en fortsatt utveckling av bolagets verksamhet. - Avsikten med att tillhandahålla s.k. hemdatorer till bolagets anställda är att höja datorkompetensen. Bolaget är ledande på IT-lösningar i Norden. För att kunna skapa lösningar på sina kunders IT-problem och möta kravet på anpassning till den utveckling som sker i omvärlden ställs det höga krav på bolagets personal. Den ökade datamognad som blir effekten av att tillhandahålla personalen s.k. hemdatorer är således av uppenbar nytta för bolaget. Därigenom kan tillhandahållandet inte anses ske för de anställdas privata bruk utan de förvärvade datorerna utgör ett förvärv för verksamheten. - Mot bakgrund av den osäkerhet som råder om rättsläget önskar bolaget få nämndens svar på två frågor. Förutsättningarna i den första frågan är att bolaget hyr ut datorutrustningen till bolagets anställda. I fråga två förändras förutsättningarna såtillvida att bolaget ger sina anställda en rätt att nyttja en dator i hemmet utan att ett hyresavtal upprättas. I båda fallen görs ett bruttolöneavdrag från den anställdes lön. -Frågor: - 1. Bolaget avser att erbjuda sina anställda en rätt att hyra en s.k. hemdator. Genom detta erbjudande kommer de anställdas datorkunskap att höjas vilket kommer bolaget direkt till godo. Med erbjudandet följer även ett krav på att utanför den ordinarie arbetstiden genomgå en grundläggande PC-utbildning. Det utbildningsmaterial som skall användas medföljer datorn. - För att kunna tillhandahålla s.k. hemdatorer till sina anställda avser bolaget att hyra datorutrustningen från ett finansieringsbolag. Föreligger rätt till avdrag för den ingående skatt som avser denna förhyrning? - 2. Förutsättningarna ovan förändras enligt följande. Bolagets anställda ges en möjlighet att nyttja en s.k. hemdator utan att ett hyresavtal upprättas. I övrigt gäller samma förutsättningar som i fråga ett. - Föreligger rätt till avdrag för den ingående skatt som är hänförlig till den av bolaget förhyrda datorutrustningen från ett finansieringsbolag? - Skatterättsnämnden (1999-10-29, Wingren, Edlund, Nyström, Ohlsson, Peterson, Rabe, Sjöberg): Förhandsbesked - Frågorna 1 och 2. Bolaget har inte, oavsett om något hyresavtal upprättas med den anställde eller inte, rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till anskaffning av ifrågavarande datorer. - Motivering. - Enligt 8 kap. 3 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten. - Skatterättsnämnden har i två förhandsbesked meddelade den 10 juli 1998 haft anledning att ta ställning till frågan om avdragsrätt föreligger för ingående mervärdesskatt som belöper på sådan av arbetsgivaren förvärvad datorutrustning, som med eller utan bruttolöneavdrag lånas ut till de anställda att användas i hemmet under sådana villkor att någon skattepliktig förmån inte uppkommer för dessa i enlighet med bestämmelsen i 32 § 3 c mom. andra stycket kommunalskattelagen (1928:370). I likhet med vad som är fallet i detta ärende förelåg inte något krav från arbetsgivaren att de anställda skulle utföra arbetsuppgifter i hemmet. Nämnden fann att den aktuella datorutrustningen inte kunde anses anskaffad för att användas eller förbrukas i respektive företags egna verksamhet och någon avdragsrätt ansågs därför inte föreligga. Den omständigheten att den anställde genom användandet förvärvade kunskaper och färdigheter som kunde komma företagen till godo i dessas verksamhet ansågs inte ändra bedömningen. Regeringsrätten anslöt sig till Skatterättsnämndens bedömning och fastställde förhandsbeskeden (se Regeringsrättens domar den 13 juli 1999, mål nr 5498-1998 och 5499-1998). - Nämnden gör följande bedömning. - Förhållandena i detta ärende synes i allt väsentligt överensstämma med de som förelåg i de ovan redovisade förhandsbeskeden bortsett från dels att de anställda i bolaget skall åta sig att på egen hand genomgå viss grundläggande datautbildning, dels att vissa anställda i varierande omfattning uppger sig använda datorer i hemmet för att utföra arbetsuppgifter. Enbart sistnämnda förhållanden utgör emellertid, liksom den omständigheten att ett skriftligt hyresavtal upprättas mellan bolaget och den anställde, inte något skäl att frångå den bedömning som gjordes i förhandsbeskeden. Bolaget är därför inte berättigat till avdrag för den ingående skatt som hänför sig till den aktuella datorutrustningen. - I överklagande yrkade bolaget att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens beslut, förklarade att rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger. Till stöd för sitt yrkande anförde bolaget i huvudsak följande. Den förhyrda datorutrustningen måste anses komma bolaget tillgodo genom att de anställda har möjlighet att använda datorutrustningen för arbete i hemmet och genom att de anställda använder datorutrustningen då de genomgår en grundläggande PC-utbildning. Vid sådant förhållande följer av fast praxis hos EG-domstolen att bolaget har full avdragsrätt för den ingående mervärdesskatt som belöper sig på förhyrningen av datorutrustningen. Av denna praxis framgår också att full avdragsrätt föreligger även om ett förvärv skall användas i mycket begränsad omfattning i en verksamhet som medför skattskyldighet. Det får anses visat att hemdatorerna används i bolagets verksamhet. Ärende avseende förhandsbesked utgör inte en beloppsprocess utan en sakprocess. Regeringsrätten skall endast uttala sig i den rättsliga frågan och inte göra någon beloppsmässig bedömning. För det fall Regeringsrätten skulle finna att det föreligger rätt till avdrag ankommer det därefter på bolaget att, vid ett åberopande av förhandsbeskedet, styrka avdragsbeloppets storlek. - Vidare anförde bolaget följande. Bolaget har genom sin ansökan om förhandsbesked önskat få svar på om det föreligger rätt till avdrag för ingående skatt hänförlig till kostnader för inköp eller hyra av datorer, s.k. hemdatorer, som delvis används av bolagets personal för privat ändamål och delvis används i bolagets skattepliktiga verksamhet. Frågeställningen är således av generell karaktär men avser för den skull inte samtliga bolagets datorer, utan endast de som delvis används i bolagets skattepliktiga verksamhet. - Riksskatteverket (RSV) hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet och anförde i huvudsak följande. Enligt RSV:s uppfattning hyr bolaget datorutrustningen för de anställdas privata bruk. Den omständigheten att den anställde i vissa fall väljer att använda utrustningen han hyr för utförande av arbetsuppgifter medför inte att avdragsrätt föreligger för bolaget. Om full avdragsrätt medges skall uttagsbeskattning ske vid privat nyttjande. För bedömning av avdragsrätten och uttagsbeskattningen bör krävas att bolaget lämnat utredning för varje hyresperiod och i varje enskilt fall om i vilken omfattning den uthyrda datorutrustningen används för bolagets verksamhet respektive för privat bruk. - I anledning av vad RSV anfört om uttagsbeskattning anförde bolaget att ansökan om förhandsbesked inte avsåg frågan om uttagsbeskattning och att denna fråga inte skulle prövas i målet. - Regeringsrätten (2001-05-23, Ragnemalm, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I ansökan till Skatterättsnämnden angav bolaget att det avsåg att förhyra datorer och ställa dessa till de anställdas förfogande i utbyte mot viss löneminskning. Innebörden av de ställda frågorna var om det uppgivna syftet med åtgärden, att höja de anställdas datorkunskap, och deras åtagande att på fritid genomgå en datautbildning medförde att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på den av bolaget betalda hyran förelåg. - Sedan Skatterättsnämnden begärt kompletterande uppgifter i skilda hänseenden uppgav bolaget att ungefär 10 procent av de anställdas användning av datorerna kunde beräknas komma att avse arbetet. Bolaget åberopade också det förhållandet att de anställda fick möjlighet att utföra arbete i hemmet som stöd för rätt till avdrag. - Hos Regeringsrätten har bolaget anfört att ansökan om förhandsbesked avser inköp eller hyra av datorer, s.k. hemdatorer, som används delvis av bolagets personal för privat ändamål, delvis i bolagets skattepliktiga verksamhet, och att ansökan inte avser samtliga bolagets datorer utan endast de som delvis används i bolagets skattepliktiga verksamhet. - Ett allmänt krav för att förhandsbesked skall lämnas är att de faktiska omständigheter som beskedet skall grundas på är tillräckligt klarlagda. Är det fråga om en ännu inte företagen rättshandling måste således de hypotetiska förutsättningarna vara entydigt angivna i ansökningen. De ursprungligen ställda frågorna avsåg om bolaget hade rätt till avdrag för ingående skatt vid förhyrning av datorer och upplåtelse av nyttjanderätten till dessa till de anställda mot bakgrund av dels att syftet var att höja de anställdas datorkunskap, dels att dessa hade åtagit sig att på fritiden genomföra viss utbildning. Därefter har bolaget anfört att de anställda i viss omfattning använde de aktuella datorerna i arbetet och också ingett viss utredning för att styrka detta förhållande. Hos Regeringsrätten har bolaget angett att frågan avser såväl inköp som förhyrning av datorer men är begränsad till sådana datorer som används i bolagets skattepliktiga verksamhet. Mot bakgrund härav finner Regeringsrätten att det råder sådan oklarhet beträffande frågornas innebörd och de förutsättningar som skall gälla att förhandsbesked inte bör meddelas. Förhandsbeskedet skall därför undanröjas och ansökningen avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen. (fd I 2001-05-03, Hallbäck)

*REGI