RÅ 2001 not 77

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avses ärende eller mål som avgjorts genom

Not 77. Ansökan om resning av H.D. - Kalmar läns allmänna försäkringskassa fastställde i beslut den 3 juli 1995 H.D:s sjukpenninggrundande inkomst till 0 kr fr.o.m. den 12 juni 1995. H.D. överklagade beslutet till Länsrätten i Kalmar län, som i dom den 16 november 1995 avslog överklagandet. Sedan H.D. fullföljt sin talan meddelade Kammarrätten i Jönköping enligt beslut i protokoll den 14 februari 1996 inte prövningstillstånd. H.D:s överklagande av beslutet avvisades av kammarrätten som för sent inkommet och hans ansökan hos Regeringsrätten om återställande av försutten tid avslogs i januari 1998. Kammarrätten i Jönköping avslog i beslut den 17 maj 1999 en ansökan från H.D. om resning i målet om sjukpenninggrundande inkomst. Han överklagade beslutet till Regeringsrätten, som den 23 november 1999 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. En ny ansökan om resning hos Kammarrätten i Jönköping avslogs av kammarrätten den 11 februari 2000 och Regeringsrätten beslutade den 24 mars 2000 att inte meddela H.D. prövningstillstånd (mål nr 1055-2000). - H.D. överklagade Regeringsrättens beslut den 24 mars 2000 i mål nr 1055-2000. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Regeringsrätten har inte förstått innebörden av hans ansökan om resning, då omständigheterna kring det trauma han varit utsatt för aldrig förebragts i någon domstol tidigare. Den 22 januari 2001 beviljade försäkringskassan honom tre fjärdedels sjukbidrag fr.o.m. december 1999. Till grund för detta beslut låg bl.a. ett utlåtande utfärdat den 31 oktober 2000 av psykologen Magnus Bjurhammar och överläkaren Gusse A Ohlsson, Psykiatriska mottagningen i Oskarshamn, vilket bilagts nu aktuellt mål. Regeringsrätten måste ompröva sitt beslut och återremittera ärendet till Länsrätten i Kalmar för att det nu med verkliga sakskäl skall prövas av rätten. -Regeringsrätten (2001-05-31, Hulgaard, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrättens beslut kan inte överklagas. Med hänsyn härtill behandlar Regeringsrätten H.D:s framställning som en ansökan om resning. Denna måste - trots hänvisningen till Regeringsrättens mål nr 1055-2000 - uppfattas så att han vänder sig emot den utgång som sakfrågan fått i målet om sjukpenninggrundande inkomst. - Enligt 2 § andra stycket första meningen lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 3 samma lag anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärende som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Målet om H.D:s sjukpenninggrundande inkomst har slutligt avgjorts av länsrätten. Det innebär att det är kammarrätten och inte Regeringsrätten som skall pröva ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Jönköping för handläggning. (fd I 2000-05-08, Inger Bohlin)

*REGI

*INST