RÅ 2001 not 79

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett ärendet eller mål som avgjorts genom

Not 79. Ansökan om resning av P.A. - Rättshjälpsmyndigheten avslog enligt beslut den 2 december 1999, dnr 27-346/99, en begäran av P.A. om anstånd med betalningen av hennes skuld till staten. - P.A. ansökte om resning i ärendet. -Regeringsrätten (2001-05-31, Hulgaard, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket första meningen lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 3 samma lag anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärende som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. I förevarande fall har ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsmyndighet. Det innebär att det är kammarrätten och inte Regeringsrätten som skall pröva resningsansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Sundsvall för handläggning. (fd I 2001-05-08, Inger Bohlin)

*REGI

*INST