RÅ 2001 not 80

Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att överklaga / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett ärende eller mål som avgjorts genom

Not 80. Ansökan om resning alternativet återställande av försutten tid m.m. av B.-Å.G. Vid den allmänna fastighetstaxeringen 1990 åsattes fastigheten Landvetters-Kärret 1:26 taxeringsvärdet 151 000 kr, varav 138 000 kr i markvärde och 13 000 kr i byggnadsvärde. I överklagande som kom in till Skattemyndigheten i Västra Götalands län den 11 september 1998 yrkade B.-Å.G att taxeringsvärdet skulle undanröjas. Länsrätten i Göteborg prövade inte överklagandet med motiveringen att det hade kommit in för sent. B.-Å.G. överklagade länsrättens beslut och angav att överklagandet avsåg taxeringarna under åren 1988-1995. Kammarrätten i Göteborg avslog i beslut den 4 november 1999 överklagandet av länsrättens avvisningsbeslut avseende 1990 års allmänna fastighetstaxering och avvisade B.-Å.G:s övriga yrkanden. - B.-Å.G. överklagade kammarrättens beslut. Vidare ansökte han om resning alternativt återställande av försutten tid. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak att taxeringsvärdena blivit felaktiga därför att den beslutande myndigheten felaktigt utgått från att byggrätt förelegat. -Regeringsrätten (2001-05-31, Rundqvist, Hulgaard, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller att, om ett överklagande har avvisats såsom för sent inkommet och en domstol efter överklagande har prövat detta beslut eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, domstolens beslut inte får överklagas. I det överklagade beslutet har kammarrätten bl.a. överprövat länsrättens beslut att avvisa B-Å.G:s överklagande såsom för sent inkommet. Kammarrättens beslut i denna fråga får alltså inte överklagas. Överklagandet skall därför avvisas i den delen. I övrigt finner Regeringsrätten inte skäl föreligga att meddela prövningstillstånd i anledning av överklagandet. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten bl.a. om ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsmyndighet. De fastighetstaxeringar som målet avser har i sak prövats endast av vederbörande fastighetstaxeringsnämnd. Enligt 8 § första stycket 4 samma lag skall en ansökan om återställande av försutten tid prövas av kammarrätten bl.a. om ansökningen avser tid för överklagande till länsrätt. B.-Å.G:s ansökan om resning alternativt återställande av försutten tid skall därför prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet av kammarrättens beslut i frågan om B.-Å.G. överklagat fastighetstaxeringsnämndens beslut i rätt tid. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd såvitt gäller överklagandet i övrigt. Kammarrättens beslut i dessa delar står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning alternativt återställande av försutten tid och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning av denna ansökan. (fd I 2001-05-16, Berendt) - Samma dag avgjordes ett likartat mål avseende fastigheten Landvetter-Kärret 1:25, mål nr 8674-1999, med samma utgång.

*REGI

*INST