RÅ 2001 not 83

Kammarrätt borde ha kommunicerat försäkringskassas yttrande i överklagat sekretessmål med klaganden innan den avgjorde målet

Försäkringskassan

Not 83. Överklagande av G.J. ang. rätt att ta del av allmän handling. - G.J. begärde hos Skåne läns allmänna försäkringskassa att få uppgift om en av dess anställdas personnummer och bostadsadress. Försäkringskassan beslutade den 10 februari 2000 att inte lämna ut de begärda uppgifterna med motiveringen att kassan som princip hade att inte lämna ut sina medarbetares persondata. G.J. överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg. Enligt beslut den 22 februari 2000, adresserat till kammarrätten, fann försäkringskassan inte skäl att ompröva sitt tidigare ställningstagande och hänvisade därvid till 7 kap. 11 § sekretesslagen (1980:100). I ett yttrande, daterat samma dag och enligt uppgift tillkommet efter initiativ av kammarrätten, angav försäkringskassan bl.a. att G.J. tidigare uppträtt på sådant sätt mot medarbetare i kassan att dessa känt sig hotade av honom. Kammarrätten fann i det nu överklagade avgörandet att det av handlingarna i målet framgick att G.J. hade en avog inställning till försäkringskassan och det sätt på vilket hans ärenden där hade handlagts av vederbörande tjänstemän och att försäkringskassan hade hävdat att medarbetare känt sig hotade av G.J:s uppträdande. Mot den bakgrunden och med hänvisning till 7 kap. 11 § fjärde stycket sekretesslagen fann kammarrätten att G.J. inte hade rätt att ta del av de begärda uppgifterna. - I överklagande yrkade G.J. att Regeringsrätten beslutade antingen att begärda uppgifter skall lämnas ut till honom eller att återförvisa målet till kammarrätten så att han fick möjlighet att yttra sig över försäkringskassans inlaga till kammarrätten. -Regeringsrätten (2001-06-05, Baekkevold, Nordborg, Eliason, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Såvitt framgår av handlingarna hos kammarrätten har G.J. inte fått tillfälle att yttra sig över försäkringskassans beslut och yttrande av den 22 februari 2000 innan kammarrätten avgjorde målet. - I 12 och 18 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns bestämmelser om vad rätten har att iaktta när det gäller kommunicering av handlingar i ett mål. Sålunda skall rätten ge sökande eller klagande tillfälle att ta del av svar och det som hör till svaret och att inom viss tid yttra sig skriftligen över detta, om det inte är obehövligt (12 §). Vidare skall, innan ett mål avgörs, part ha fått kännedom om det som tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra sig över det, om det inte av särskilt angivna skäl kan underlåtas (18 §). - Med hänsyn till innehållet i de aktuella handlingarna från försäkringskassan och till att uppgifter i yttrandet sedermera lagts till grund för kammarrättens avgörande hade G.J. bort få tillfälle att yttra sig över det som sålunda tillförts målet innan kammarrätten avgjorde det. Kammarrättens dom skall därför undanröjas och målet visas åter till kammarrätten för ny prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens dom och visar målet åter till kammarrätten för ny prövning. (fd II 2001-05-03, Ekmosse)

*REGI

*INST