RÅ 2001 not 86

Beslut varigenom en statlig myndighet avslagit en begäran från annat statlig myndighet att få ta del av handling eller på annat sätt få del av uppgift skall överklagas hos regeringen och inte hos kammarrätt

Not 86. Överklagande av Banverket ang. rätt att ta del av allmän handling. - Polismyndigheten i Skåne avslog, med hänvisning till 9 kap. 17 § och 14 kap. 4 §sekretesslagen (1980:100), i beslut den 10 februari 2000 en begäran från Banverket att få ta del av vissa uppgifter om motparten i en trafikmålsanteckning. - Banverket överklagade ochKammarrätten i Stockholm (2000-05-02, Nyström, Stenberg, Brodin) avslog överklagandet. - Banverket fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. Vid tvister mellan statliga myndigheter skall beslut överklagas hos regeringen enligt 15 kap. 8 § sekretesslagen (1980:100). Detta förhållande synes leda till slutsatsen att kammarrätten rätteligen bort utan saklig prövning överlämna överklagandet till regeringen. För det fall verkets överklagande inte kan prövas av Regeringsrätten hemställes att ärendet överlämnas till regeringen. - Regeringsrätten (2001-06-07, Ragnemalm, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 15 kap. 8 § sekretesslagen följer att beslut varigenom en statlig myndighet avslagit en begäran från annan statlig myndighet att få ta del av handling eller på annat sätt få del av uppgift överklagas hos regeringen. Kammarrätten har således inte ägt pröva Banverkets talan i sak. Kammarrättens dom skall därför undanröjas och målet överlämnas till regeringen för handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens dom och överlämnar målet till regeringen för handläggning. (fd I 2001-05-03, Liljeros)

*REGI

*INST