RÅ 2001 not 91

Tidsbegränsat beslut om tillstånd till förundersökning enligt expropriationslagen hade upphört att gälla (avskrivning) / Tidsbegränsat beslut om tillstånd till förundersökning enligt expropriationslagen hade upphört att gälla (rättsprövning, avskrivning)

Not 91. Ansökan av M.K. om rättsprövning av beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen. - Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutade den 11 maj 2000 att bevilja Banverket tillstånd till förundersökning enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (1972:719) och föreskrev att Banverket tills vidare, dock längst till och med den 10 maj 2001, skulle lämnas tillträde till i beslutet angivna fastigheter för förundersökning beträffande möjligheterna att bygga en 130-kV-kraftledning mellan Norrköping och Nässjö. Beslutet överklagades bl.a. av M.K. Regeringen avslog överklagandena. - M.K. m.fl. yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut samt att Regeringsrätten skulle förordna om inhibition av beslutet. Även muntlig förhandling begärdes. -Regeringsrätten (2001-06-11, Baekkevold, Nordborg, Eliason, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsärendet avsåg ett tidsbegränsat beslut om tillstånd till förundersökning. Beslutet har numera upphört att gälla. Ansökningarna om rättsprövning bör därför inte föranleda någon åtgärd utan målet skall avskrivas. - Frågorna om inhibition och muntlig förhandling förfaller därmed. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 2001-05-16, I. Larsson)

*REGI

*INST