Expropriation

Ett tvångsförvärv av äganderätten (eller vissa andra rättigheter) till en fastighet.

Reglerna om expropriation finns i expropriationslagen (ExprL).

Expropriation innebär vanligen att det är den fulla äganderätten till fastigheten som övergår, men en fastighet kan även exproprieras med nyttjanderätt eller servitutsrätt. Fastighetsägaren behåller då äganderätten till fastigheten, men tvingas upplåta en nyttjande- eller servitutsrätt till densamma. (ExprL 1:1).

Expropriationen kan även gälla endast en avgränsad del av fastigheteten. Expropriationen framtvingar då en styckning av fastigheten.

Även vissa andra rättigheter till en fastighet kan exproprieras: Nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk kraft och tomträtt (men inte vägrätt eller renskötselrätt) (ExprL 1:2).

Både staten, kommuner och enskilda kan begära expropriation genom ansökan till regeringen. I praktiken prövas expropriationsfrågor oftast av den lokala länsstyrelsen eller lantmäterimyndigheten. (ExprL 3:1)

Fastigheter som ägs av staten kan inte exproprieras.

För att expropriation ska beviljas krävs dels att den sker för ett berättigat ändamål. I ExprL 2 kap. finns en uttömande uppräkning av expropriationsändamål, exempelvis kommmunala behov av tätbebyggelse (ExprL 2:1), allmänt behov av transport eller annan kommunikation (ExprL 2:2), allmänna behov av elkraft (ExprL 2:3), utrymme för näringsverksamhet av stor betydelse (ExprL 2:4), m.fl.

Utöver detta ska även en proportionalitetsbedömning ske: Det krävs att ändamålet inte bör tillgodoses på annat sätt, samt att olägenheterna av expropriationen inte överväger de fördelar som kan vinnas genom den (ExprL 2:14). Eftersom expropriation är ett intrång i äganderätten krävs även enligt 2 kap. 18 § regeringsformen att expropriationen sker för tillgodose angelägna allmänna intressen.

Den vars fastighet exproprieras ska ersättas ekonomiskt. Enligt huvudregeln ska ersättningen motsvara marknadsvärdet på fastigheten (ExprL 4:1). Om endast en del av fastigheten exproprieras ska ersättningen motsvara det minskade marknadsvärdet för den kvarvarande fastigheten.

Jämför: Fastighetsreglering, Konfiskering