RÅ 2001 not 92

Överklagandeskrift som lämnats i kammarrätts brevinkast sista dagen för överklagande ansågs ha kommit in i rätt tid

Not 92. Överklagande av R.L. ang. avvisande av talan i mål om rehabiliteringsersättning. - Västernorrlands läns allmänna försäkringskassa fann enligt beslut den 13 september 1995 att R.L. inte var berättigad till rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för studier vid Ålsta folkhögskola läsåret 1995/96. Enligt beslut den 2 oktober 1996 beslöt försäkringskassan att inte betala ut sjukpenning enligt samma lag efter den 28 februari 1995. I omprövningsbeslut den 14 februari 1996 och den 27 mars 1997 ändrade försäkringskassan inte de tidigare besluten. R.L. överklagade omprövningsbesluten. I dom den 20 mars 1998 fann Länsrätten i Västernorrlands län att R.L. var berättigad till en fjärdedels sjukpenning under tidsperioden den 28 februari - den 30 augusti 1995 men avslog överklagandet i övrigt. Sedan R.L. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Sundsvall enligt protokoll den 23 februari 1999 att inte meddela prövningstillstånd. R.L. överklagade detta beslut men kammarrätten avvisade genom beslut den 17 juni 1999 överklagandet såsom för sent inkommet. - R.L. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut den 17 juni 1999 skulle undanröjas. Han anförde bl.a. följande. Överklagandet kom in till kammarrätten den 17 maj 1999 och således i rätt tid. Med anledning av att han avsåg att överklaga kammarrättens beslut den 25 februari 1999 tog han telefonledes kontakt med kammarrätten den 17 maj 1999 och därvid lämnades uppgift om att tiden för överklagande gick ut samma dag. På hans förfrågan lämnades vid samma telefonsamtal vidare uppgift att kammarrätten hade expeditionstid fram till kl. 15.00 och att efter nämnda tidpunkt kunde hans inlaga läggas i kammarrättens brevinkast. Han lade därefter samma dag mellan kl. 15.00 och 16.00 aktuell inlaga i kammarrättens brevinkast. Han yrkade muntlig förhandling i Regeringsrätten. I sakfrågan yrkade R.L. att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd. -Regeringsrätten (2001-06-12, Ragnemalm, Nilsson, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Överklagandet av kammarrättens beslut i protokoll den 23 februari 1999 att inte meddela prövningstillstånd skulle enligt lag och meddelad anvisning om hur man överklagar ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då R.L. fick del av beslutet. Delgivning skedde senast den 16 mars 1999. Med tillämpning av 2 § första stycket lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid var sista dag då överklagandet skulle ha kommit in till kammarrätten den 17 maj 1999. På kuvertet till den försändelse som innehöll R.L:s överklagande har antecknats "Inlämnat direkt. Låg på disken 990518". Överklagandet har diarieförts som inkommet till kammarrätten den 18 maj 1999. - Med hänsyn till vad R.L. anfört bör uppgiften att han lämnade överklagandet i kammarrättens brevinkast den 17 maj 1999 godtas. Vid sådant förhållande skall överklagandet anses ha kommit in i rätt tid. Kammarrättens beslut om avvisning skall därför upphävas. - Vid denna bedömning finns inte skäl att hålla muntlig förhandling i målen. - Skäl föreligger inte att meddela prövningstillstånd i anledning av R.L:s överklagande av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut i protokoll den 23 februari 1999 att inte meddela prövningstillstånd står därför fast. (fd I 2001-05-16, Hedlund)

*REGI

*INST