RÅ 2001 not 93

Dagboksanteckningar, del av skrivelse till Rikspolisstyrelsen samt kopia av tidningsartikel, som tillförts förundersökning i brottmål om ekonomisk brottslighet ansågs inte omfattade av sekretess enligt 5 kap. 1 § eller 9 kap. 17 § sekretesslagen

Not 93. Överklagande av J.A. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Som tilltalad i mål om ekonomisk brottslighet begärde J.A. hos Ekobrottsmyndigheten (EBM) att få del av vissa handlingar och anteckningar som inte funnits med i det förundersökningsprotokoll som delgetts honom. Vissa handlingar lämnades ut medan EBM bedömde att sekretess gällde för uppgifterna i övriga handlingar och att det var av synnerlig vikt att uppgifterna inte lämnades ut (14 kap. 5 § sekretesslagen,1980:100). De handlingar och uppgifter som inte lämnades ut var följande. - A. fullständig dagboksanteckning 2000-07-04 (löpnr 163) - B. handling med bilagor expedierad 2000-07-04 med dagboksanteckning "Allmän handling expedierad" (löpnr 163) - C. fullständig dagboksanteckning 2000-07-07 (löpnr 167) - F. handling upprättad 2000-10-30 med dagboksanteckning "Tjänsteanteckning ang. allmänna handlingar expedierade 000707/JH (löpnr 213). - För uppgifterna i dagboksanteckningarna under A och C samt i handlingen under F gällde enligt EBM sekretess enligt 2 kap. 1 § och 5 kap. 1 §sekretesslagen och för uppgifterna i handlingar under B sekretess enligt 2 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 9 kap. 17 §sekretesslagen. - Efter överklagande anslötsig Kammarrätten i Stockholm (2000-12-12, Regner, Belfrage, Filis) till EBM:s bedömning, frånsett att kammarrätten ansåg att sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen inte kunde anses gälla för uppgifterna. - J.A. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (2001-06-12, Ragnemalm, Rundqvist, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad gäller frågan om sekretess för uppgifterna gör Regeringsrätten följande bedömning. Sekretess kan i förevarande fall inte anses gälla för uppgifterna i dagboksanteckningarna under A och C samt i handlingen under F. Inte heller kan sekretess anses gälla för uppgifter i den under B angivna handlingen - en skrivelse till Rikspolisstyrelsen - i följande delar, nämligen till och med "--- 2000-05-10 - Bilaga B)" och från och med "Eventuella kompletterande uppgifter ---" samt för uppgifter i en till denna handling fogad bilaga bestående av en kopia av en artikel i Dagens Nyheter från den 9 februari 2000. För uppgifter i övriga delar av skrivelsen till Rikspolisstyrelsen med tillhörande bilagor, i den mån dessa bilagor inte tidigare lämnats ut till J.A., gäller sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen och för vissa uppgifter i skrivelsen även sekretess enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen. De uppgifter för vilka sekretess gäller har inte heller sådant samband med den genomförda förundersökningen om ekonomisk brottslighet att J.A. kan anses ha den särskilda rätt till insyn som tillkommer en part. Överklagandet skall alltså avslås i denna del. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av kammarrättens dom förordnar Regeringsrätten att dagboksanteckningarna under A och C, handlingen under F samt handlingen under B i ovan angivna delar med tillhörande bilaga bestående av en kopia av en tidningsartikel från den 9 februari 2000 skall lämnas ut till J.A. Överklagandet i övrigt avslås. - Målet överlämnas till Ekobrottsmyndigheten för handläggning. (Regeringsrådet Hulgaard var skiljaktig och anförde: Vad gäller frågan om sekretess för uppgifterna i de nu aktuella handlingarna gör jag följande bedömning. Sekretess kan i förevarande fall inte anses gälla för uppgifter i den under B angivna handlingen i följande delar, nämligen fr.o.m. "Angående 511015-2013 ---" t.o.m. "--- 2000-05-10 - Bilaga B)" och fr.o.m. "Eventuella kompletterande uppgifter ---" samt för uppgifter i en till denna handling fogad bilaga bestående av en kopia av en artikel i Dagens Nyheter från den 9 februari 2000. Överklagandet skall alltså bifallas i denna del. För uppgifter i övriga delar av den under B angivna handlingen samt för uppgifter i övriga handlingar gäller sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen samt för uppgifter i handlingarna under B även enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen. De uppgifter för vilka sekretess gäller har inte heller sådant samband med den genomförda förundersökningen om ekonomisk brottslighet att J.A. kan anses ha den särskilda rätt till insyn som tillkommer en part. Överklagandet skall alltså avslås i denna del.) (fd I 2001-05-03, Bolin)

*REGI

*INST