RÅ 2001 not 96

Partsbesked med anledning av framställning hos regeringen om statlig pension utan samordning ansågs inte kunna bli föremål för resning (avvisning)

Not 96. Ansökan av H.K. om resning i ärende ang. utbetalning av pension. - H.K. ansökte hos regeringen om utbetalning av de pensionsbelopp, som hans statliga tjänstepension minskats med på grund av de statliga pensionsbestämmelsernas regler om samordning mellan tjänstepension och pensionsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Han hävdade att han med stöd av träffat pensionsavtal mellan honom och staten i anledning av att han från år 1935 tjänstgjort som reservofficer och som officer på aktiv stat var berättigad att erhålla sin statliga tjänstepension utan samordning. Regeringen beslutade den 27 april 1995 (Fi94/4602) att avslå ansökningen. - H.K. ansökte om resning. -Regeringsrätten (2001-06-18, Rundqvist, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 kap. 11 § första stycket regeringsformen skall resning i avgjort ärende beviljas av Regeringsrätten eller i den mån det föreskrivs i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. - Regeringen har i sitt beslut den 27 april 1995 avslagit en framställning av H.K. att han med stöd av avtal mellan honom och staten skall få pension utöver vad som medges enligt gällande författningsbestämmelser. Regeringsbeslutet gäller därmed inte ett ärende som avses i 11 kap. 11 § regeringsformen utan är närmast att se som ett partsbesked i en tvist mellan H.K. och staten. H.K:s resningsansökning skall följaktligen avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2001-05-22, Bergström)

*REGI

*INST