RÅ 2002 not 11

Försummelse av kammarrätt att underrätta ombud om delgivning som skett med huvudmannen (bifall) / Tiden för överklagande återställdes när ombud inte underrättats om delgivning som skett med huvudmannen

Not 11. Ansökan av G.S. om återställande av försutten tid. - Länsrätten i Örebro län avslog i dom den 22 oktober 1998 ett överklagande från G.S. i fråga om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. G.S. överklagade domen hos Kammarrätten i Jönköping som i protokoll den 27 januari 1999 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. G.S. förde sin talan i kammarrätten genom ombud. Av förbiseende delgavs hon personligen i stället för ombudet kammarrättens beslut. Någon underrättelse härom sändes inte till ombudet. Beslutet vann laga kraft. - G.S. ansökte i Regeringsrätten om återställande av försutten tid och anförde bl.a. att hon på grund av språksvårigheter var i behov av ett ombud i kammarrätten. Hon förstod inte innebörden av delgivningen och kontaktade därför inte ombudet i samband med att hon erhöll denna. -Regeringsrätten (2002-01-28, Billum, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att, om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, tiden får återställas. - G.S. har i kammarrätten företrätts av ombud, vars fullmakt omfattade även behörighet att mottaga handlingar. I en sådan situation framgår av 11 § första stycket delgivningslagen (1970:428) att t.ex. en beslutshandling bör överbringas till ombudet. Överbringas handlingen till huvudmannen bör enligt samma paragraf ombudet underrättas om detta. Kammarrätten har emellertid inte, såsom borde ha skett, underrättat ombudet om delgivningen. Underlåtenheten har medfört att G.S. inte i rätt tid kunnat överklaga kammarrättens beslut. Den försuttna tiden bör därför återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den av G.S. försuttna tiden för att överklaga Kammarrättens i Jönköping beslut i protokoll den 27 januari 1999 i dess mål nr 4467-1998 och förordnar att G.S. skall äga rätt att hos Regeringsrätten överklaga kammarrättens beslut utan hinder av den försuttna tiden. Överklagandet skall ges in till Kammarrätten i Jönköping senast inom två månader från det att G.S. fått del av detta beslut. (fd II 2002-01-15, Åkerrén)

*REGI

*INST