RÅ 2002 not 116

Yrkande om förnyad rättsprövning behandlades som en ansökan om resning (avslag)

Not 116. Ansökan av R.H. om resning. - Regeringen (Utbildningsdepartementet) beslöt den 17 juni 1993 att lämna utan åtgärd R.H:s överklagande av ett beslut av Rektorsämbetet vid Lunds universitet angående en lönefråga. R.H. begärde omprövning av regeringens beslut. Regeringen beslöt den 12 oktober 1995 att lämna hans skrivelser utan åtgärd. Sedan R.H. ansökt om rättsprövning av sistnämnda beslut, beslöt Regeringsrätten den 18 april 2000 att avvisa ansökningen (mål nr 4691-1999). - R.H. begärde på nytt rättsprövning av regeringens beslut den 12 oktober 1995 och yrkade att Regeringsrätten skulle inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen i enlighet med artikel 234 i EG- fördraget. -Regeringsrätten (2002-07-09, Billum, Nilsson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten tar upp den nu ingivna ansökan som en ansökan om resning i målet om rättsprövning av regeringens beslut. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. R.H. har inte visat att sådana skäl föreligger. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2002-07-02, Amgren)

*REGI

*INST