RÅ 2002 not 122

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om kriminalvård i anstalt (länsrätt hade avskrivit mål om senareläggning av villkorlig frigivning då den intagne villkorligt frigivits vid tidpunkten för länsrättens prövning, prejudikatskäl)

Not 122. Överklagande av R.N. ang. kriminalvård i anstalt. - Kriminalvårdsstyrelsen Hall beslutade den 21 juni 2001 att senarelägga R.N:s villkorliga frigivning med tio dagar till följd av att han innehaft mobiltelefon i anstalten och annan telefonutrustning i sitt bostadsrum. R.N. överklagade beslutet till Kriminalvårdsstyrelsen som i beslut den 19 oktober 2001 inte ändrade det överklagade beslutet. R.N. överklagade hos Länsrätten i Stockholms län och yrkade i första hand att beslutet skulle undanröjas, i andra hand att tiden för senareläggning av hans villkorliga frigivning skulle förkortas. Länsrätten avskrev i dom den 22 november 2001 målet från vidare handläggning eftersom R.N. frigivits villkorligt. R.N. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som enligt beslut i protokoll den 14 december 2001 inte meddelade prövningstillstånd. - R.N. yrkade att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till länsrätten för prövning i sak. - Kriminalvårdstyrelsen medgav att målet skulle återförvisas för prövning i sak och anförde att det finns ett befogat intresse från den intagnes sida av att få saken prövad då ett upphävt beslut om senareläggning av villkorlig frigivning eventuellt kan ligga till grund för en skadeståndstalan mot staten. -Regeringsrätten (2002-08-08, Hulgaard, Schäder, Wennerström, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Genom det hos länsrätten överklagade beslutet har tidpunkten för R.N:s villkorliga frigivning senarelagts med stöd av 26 kap. 7 § brottsbalken. Frågan i målet gäller om länsrätten ägt avskriva målet om senareläggning av villkorlig frigivning på den grunden att talan förfallit till följd av att R.N. vid tidpunkten för länsrättens prövning var villkorligt frigiven. - Något vägledande avgörande i den aktuella frågan finns inte. Det är mot den bakgrunden av vikt för ledning av rättstillämpningen att R.N:s överklagande prövas av högre rätt. Regeringsrätten finner således att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat tillstånd till prövning av R.N:s talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar R.N. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 22 november 2001 i mål nr 18179-01. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2002-07-30, Kovacs)

*REGI

*INST