RÅ 2002 not 124

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrätts dom i mål om arbetslöshetsersättning

Not 124. Överklagande av Fastighetsanställdas Arbetslöshetskassa ang. arbetslöshetsersättning. - Sedan M.A. överklagat ett beslut den 4 oktober 2001 av Fastighetsanställdas Arbetslöshetskassa angående ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsersättning biföll Länsrätten i Stockholms län i dom den 17 januari 2002 hennes talan på visst sätt (mål nr 18088-01). Kassan överklagade länsrättens dom. Kammarrätten i Stockholm meddelade i det nu överklagade beslutet inte prövningstillstånd i målet. - Fastighetsanställdas Arbetslöshetskassa fullföljde sin talan i målet. -Regeringsrätten (2002-08-23, Billum): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 59 § andra stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring för Arbetsmarknadsstyrelsen det allmännas talan i Regeringsrätten. Regeln medför att Fastighetsanställdas Arbetslöshetskassa inte har rätt att överklaga kammarrättens beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2002-08-19, Perttu)

*REGI