RÅ 2002 not 132

Arbetslöshetskassa ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrätts dom

Not 132. Överklagande av Statstjänstemännens Arbetslöshetskassa ang. arbetslöshetsförsäkring. - Sedan A.N. överklagat Statstjänstemännens Arbetslöshetskassas beslut den 24 juli 1998 angående ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring avslog Länsrätten i Stockholms län i dom den 29 oktober 1998 hennes överklagande. A.N. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm som enligt dom den 27 april 2000 upphävde underinstansernas avgöranden och visade målet åter till arbetslöshetskassan. - Statstjänstemännens Arbetslöshetskassa hemställde om prövningstillstånd i Regeringsrätten och yrkade att kammarrättens dom skulle undanröjas och arbetslöshetskassans beslut om avstängning fastställas. -Regeringsrätten (2002-09-25, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 59 § lagen om arbetslöshetsförsäkring för Arbetsmarknadsstyrelsen det allmännas talan i Regeringsrätten. Regeln medför att Statstjänstemännens Arbetslöshetskassa inte har rätt att överklaga kammarrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2002-09-19, M. Olsson)

*REGI

*INST