RÅ 2002 not 136

Skattemyndighets beslut som överprövats av domstol kunde inte bli föremål för rättsprövning

Not 136. Ansökan av R.K. om resning alternativt rättsprövning. - R.K. hyrde under år 1993 ut sin fastighet Tullinge 21:434 till sin dotter. I deklarationen avseende 1994 års taxering uppgav han hyresintäkten till 44 000 kr och yrkade avdrag för kostnader avseende uthyrningen med 56 567 kr. Skattemyndigheten i Stockholm medgav i beslut den 3 november 1994 ett generellt avdrag med 4 000 kr plus 20 procent av hyresintäkten eller sammanlagt 12 800 kr och höjde inkomsten av kapital med 31 200 kr avseende skattepliktig inkomst av uthyrning. Vid omprövning den 28 december 1995 beslutade skattemyndigheten att inte ändra sitt tidigare beslut. R.K. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 14 februari 1997 avslog överklagandet. Han överklagade hos Kammarrätten i Stockholm som i dom den 18 februari 1999 inte ändrade länsrättens dom. Sedan R.K. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 5 december 2000 att inte meddela prövningstillstånd. - R.K. ansökte om resning alternativt om rättsprövning. -Regeringsrätten (2002-09-26, Nilsson, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan avgöranden av regeringen eller en förvaltningsmyndighet under vissa förutsättningar bli föremål för rättsprövning. För att rättsprövning skall kunna ske gäller bl.a. att det beslut som ansökan om rättsprövning avser inte kan prövas av domstol i ordinär ordning utan endast efter ansökan om resning och inte heller skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. Det överklagade avgörandet är ett resultat av en sedvanlig domstolsprövning. Med hänsyn härtill finns det ingen laglig möjlighet att rättspröva skattemyndighetens beslut. R.K:s ansökan om rättsprövning skall därför avvisas. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. R.K. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning och avslår ansökningen om resning. (fd II 2002-09-25, Olsson)

*REGI

*INST