RÅ 2002 not 15

Ansökan av K.E. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Botkyrka kommun (2000-09-19) beslutade att anta detaljplan för Tunaskolan i Tuna-Nackdala i kommunen

Not 15. Ansökan av K.E. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Botkyrka kommun (2000-09-19) beslutade att anta detaljplan för Tunaskolan i Tuna-Nackdala i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län (2000-10-27) att avslå överklagandena. - K.E. överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. att den planerade skolbyggnaden skulle ta bort såväl utsikt som kvällssol. - Regeringen (Miljödepartementet, 2001-02-15) avslog överklagandet med följande motivering: Regeringen finner att detaljplanens utformning inte kan anses medföra sådana olägenheter för K.E. att planen av det skälet inte kan godtas. Vad han anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandet bör därför avslås. - K.E. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Han anförde bl.a. att all utsikt, kvällssol, ljus och värmeinstrålning skulle försvinna från de kringboendes fastigheter, att det innebar en stor försämring av boendemiljön, att det måste göras en värdering av försämringen och att risken för skador på fastigheterna måste undersökas före byggstart. - Regeringsrätten (2002-02-05, Lindstam, Nilsson, Wennerström, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Enligt 1 kap. 5 § plan- och bygglagen (1987:10) skall vid prövning av frågor enligt lagen både allmänna och enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet. Vidare skall enligt 5 kap. 2 § första stycket samma lag vid utformning av detaljplan skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. De nu nämnda bestämmelserna är allmänt hållna och ger de tillämpande myndigheterna ett förhållandevis stort bedömningsutrymme. Regeringsrätten finner att sökanden inte visat att regeringen vid beslutsfattandet felbedömt fakta eller överskridit det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden. Det har vidare inte framkommit att något förfarandefel begåtts som påverkat utgången i det aktuella ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2002-01-09, Amgren)

*REGI

*INST