RÅ 2002 not 152

Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (inkomstskatt)

Not 152. Överklagande av K.W. ang. särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. -Kammarrätten i Göteborg (2000-04-18, Kihlgren, Ericsson; Norgren Wendt skiljaktig) biföll ett överklagande av Skattemyndigheten i Göteborg och förklarade, med hänvisning till domen rörande hennes make J.W. (senotis 151), att K.W. i skatterättsligt hänseende skulle anses bosatt i Sverige (utfallet hos skattemyndigheten och länsrätten var detsamma som i fråga om J.W.). - K.W. överklagade och yrkade att hon i skatterättsligt hänseende inte skulle anses bosatt i Sverige. Hon yrkade vidare ersättning för kostnader i Regeringsrätten med 10 000 kr inkl. mervärdesskatt. - Riksskatteverket bestred bifall till K.W:s yrkande i huvudsaken liksom till ersättningsyrkandet. För den händelse Regeringsrätten skulle anse ersättning böra utgå borde denna begränsas till 1 600 kr inkl. mervärdesskatt. - Regeringsrätten (2002-10-04, Lavin, Schäder, Melin, Nord, Stävberg) anförde bl.a. under Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt - - - skall vägas in (se notis 42/2 Skälen för Regeringsrättens avgörande, första stycket - slutet av fjärde stycket). Vad nu anförts innebär att frågan om K.W. haft väsentlig anknytning till Sverige skall besvaras utan avseende på om hon varit obegränsat skattskyldig eller inte i ett annat land. - De omständigheter som knutit K.W. till Sverige efter utflyttningen till Belgien, nämligen att hon är svensk medborgare och att hon tillsammans med sin make äger en fritidsfastighet här, kan inte var för sig eller sammantagna anses ha gett henne väsentlig anknytning till Sverige. K.W. skall därför under inkomståret 1996 anses ha saknat väsentlig anknytning till Sverige. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut länsrättens dom innehåller. - Regeringsrätten beviljar K.W. ersättning med som skäliga ansedda 5 000 kr enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (fd II 2002-09-04, Bolin) - I dom samma dag fann Regeringsrätten, med hänvisning till domen avseende inkomståret 1996, att K.W. också för inkomståret 1997 skulle anses sakna väsentlig anknytning till Sverige (mål nr 4798-2000).

*REGI

*INST