RÅ 2002 not 153

Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (inkomstskatt)

Not 153. Överklagande av S.L. ang. särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. -Skattemyndigheten i Stockholm (1999-08-17 och 1999-12-16) beslutade att S.L., som sedan den 14 april 1997 vistades i Spanien och som uppbar svensk pension, i skattehänseende skulle anses bosatt i Sverige åren 1997-1999. Enligt skattemyndigheten var lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte tillämplig eftersom S.L. var svensk medborgare, inte hade visat att han hade varaktigt bo och hemvist i utlandet samt inte hade besvarat förfrågan om bosättningsförhållanden m.m. (S.L. hade till skattemyndigheten lämnat in enbart kopia av förstasidan i en spansk deklaration). - S.L. överklagade och yrkade att han inte skulle anses bosatt i Sverige. Han åberopade bl.a. att han varken hade bostad eller företag i Sverige. - Länsrätten i Stockholms län (2000-02-18, ordf. Nordwall) avslog överklagandet med följande motivering: Av 3 § lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta framgår att skattskyldiga enligt lagen i f råga är personer som är bosatta utomlands och uppbär skattepliktig inkomst. - Enligt punkt 1 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, räknas såsom bosatt här i riket den som här har sitt egentliga bo och hemvist. En person som inte stadigvarande vistas i Sverige men som tidigare haft sitt egentliga bo och hemvist i Sverige skall anses bosatt här om han har väsentlig anknytning till Sverige. Därvid skall beaktas sådana omständigheter som att han är svensk medborgare, att han inte har varaktigt bo och hemvist på viss utländsk ort och därmed jämförliga förhållanden. En person som är svensk medborgare och reser ut från Sverige skall anses bosatt här tills fem år förflutit från dagen för avresan från Sverige, om han inte visar att han under beskattningsåret inte haft väsentlig anknytning till Sverige. - Omständigheterna är enligt länsrätten sådana att S.L. f år anses ha haft sådan väsentlig anknytning till Sverige åren 1997-1999 att han är att anse som bosatt här även för tiden efter den 14 april 1997 då han avreste från Sverige. Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta är därför inte tillämplig. - S.L. överklagade. - Kammarrätten i Stockholm (2000-09-12, Regner, Sandström, Wessling) avslog överklagandet och anförde bl.a.: Fråga är om S.L. har visat att han inte har haft väsentlig anknytning till Sverige under de aktuella inkomståren. S.L. driver varken näringsverksamhet i Sverige eller äger fastighet här. Hans enda inkomster från Sverige är folkpension och ATP från försäkringskassan samt enskild tjänstepension från SPP. Han har enligt kammarrättens mening emellertid inte visat att han har varaktigt bo och hemvist i Spanien. Den deklaration han har lämnat in visar ingenting om vilka inkomster han har beskattats för i Spanien. Med hänsyn till det anförda samt med beaktande av övriga omständigheter skall S.L. anses ha sådan väsentlig anknytning till Sverige att han är att anse som bosatt här även efter utflyttningen till Spanien. SINK är därför inte tillämplig och överklagandet skall avslås. - S.L. överklagade och yrkade att han inte skulle anses bosatt i Sverige inkomståren 1997-1999. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. Verket anförde bl.a. att S.L. inte visat eller gjort sannolikt att han efter utflyttningen varit obegränsat skattskyldig i Spanien och att han därmed inte kunde anses ha tagit varaktigt bo och hemvist på viss utländsk ort på det sätt som anges i punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 53 § KL. - Regeringsrätten (2002-10-16, Lavin, Schäder, Melin, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skattskyldiga enligt SINK är enligt 3 § den lagen fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär inkomst som är skattepliktig enligt 5 § och som inte undantagits från skatteplikt enligt 6 § 1 eller 4 samma lag. Enligt 2 § SINK avses med uttrycket "bosatt utomlands" i fråga om en fysisk person att denne inte är bosatt här i riket eller stadigvarande vistas här. Enligt nämnda paragraf har beteckningar som används i KL samma betydelse i SINK om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. Denna hänvisning leder i detta mål till att frågan om bosättning skall avgöras med tillämpning av reglerna i 53 § KL jämte anvisningar. - Enligt --- skall vägas in (senotis 151 Skälen för Regeringsrättens avgörande, första stycket - slutet av fjärde stycket). Vad nu anförts innebär att frågan om S.L. haft väsentlig anknytning till Sverige skall besvaras utan avseende på om han varit obegränsat skattskyldig eller inte i ett annat land. Under de fem första åren efter utflyttningen har S.L. bevisbördan för att han inte haft sådan väsentlig anknytning till Sverige som anges i punkt 1 av anvisningarna till 53 § 1 mom. KL. - S.L. har anfört att han på grund av hälsoskäl flyttat med sin familj till Spanien där han bor i hyrd lägenhet, att han betalat skatt i Spanien och att han inte har någon bostad eller några ekonomiska intressen kvar i Sverige. Han har emellertid underlåtit att tillfredsställande besvara skattemyndighetens frågor om sina bosättningsförhållanden. Vidare har han för skriftväxlingen i ärendet hänvisat till en adress i Sverige för vidarebefordran till honom. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt kan S.L. enligt Regeringsrättens mening inte anses ha visat att han inte haft väsentlig anknytning till Sverige under inkomståren i fråga. Hans överklagande skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2002-09-04, Bolin)

*REGI

*INST