RÅ 2002 not 156

Hinder mot utlämnande av handlingar i mål om förhandsbesked förelåg endast såvitt avsåg uppgifter om sökandenas namn i vissa av Skatterättsnämnden tidigare avgjorda ärenden

Not 156. Ansökan av C.W. ang. rätt att ta del av allmän handling. - C.W. hemställde om att få läsa handlingarna i Regeringsrättens avgjorda mål nr 196-2000 angående förhandsbesked om inkomstskatt och förmögenhetsskatt. Begäran avsåg i första hand de yttranden och uttalanden som kunde ha gjorts av Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet, revisor eller annan redovisningssakkunnig. - Kanslichefen i Regeringsrätten hänsköt frågan om utlämnande av allmänna handlingar till prövning på avdelning i Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2002-10-17, Nilsson, Schäder, Ersson, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 9 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. För uppgift i mål hos domstol gäller sekretessen endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Enligt 14 kap. 4 § sekretesslagen kan sekretess till skydd för enskild helt eller delvis efterges av honom. - Sökanden i ärendet om förhandsbesked har den 23 september 2002 hos Regeringsrätten eftergett sekretessen och samtyckt till att uppgifterna som rör honom lämnas ut. - Regeringsrätten finner att det inte föreligger hinder enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen att låta C.W. ta del av samtliga handlingar i målet med undantag för uppgifterna om sökandenas namn i Skatterättsnämndens ärenden om förhandsbesked nr 108-98/D och 86-99/D. Vad gäller de undantagna uppgifterna kan det antas att den enskilde lider skada eller men om uppgifterna lämnas ut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förordnar att samtliga handlingar i mål nr 196-2000, med undantag för uppgifterna om sökandenas namn i Skatterättsnämndens ärenden om förhandsbesked nr 108-98/D och 86-99/D, skall lämnas ut till C.W. (fd II 2002-09-05, Ekmosse)

*REGI

*INST