RÅ 2002 not 157

Uppgifter om teleoperatörs kostnadskalkyler i mål enligt 60 § telelagen omfattades av sekretess enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen

Not 157. Ansökan av J.S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - J.S. begärde hos Regeringsrätten att få ta del av inlagor som parterna i mål nr 10556-00 och 12711-00 hos Länsrätten i Stockholms län gett in till länsrätten. I fråga om uppgifter i vissa handlingar i länsrättens mål nr 10556-00 hänsköts frågan om utlämnande till avdelning i Regeringsrätten (merparten av de handlingar som begärts utlämnade hade tidigare lämnats ut till J.S.). De uppgifter som sålunda skulle prövas avsåg bl.a. närmare angivna sifferuppgifter i yttranden av Telia AB (Telia) den 30 juni 2000, den 14 februari 2001, den 14 mars 2001 och den 11 april 2001 samt i Post- och Telestyrelsens yttrande den 17 augusti 2000. -Regeringsrätten (2002-10-18, Hulgaard, Almgren, Dexe, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess hos domstol i domstolens rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om myndighets eller enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. - De uppgifter som begärs utlämnade gäller i huvudsak kalkyler och sifferuppgifter som ligger till grund för Telias bedömning av driftkostnaderna för förvalsbeställningar. Regeringsrätten finner att det kan antas att ett utlämnande av uppgifterna skulle medföra avsevärd skada för Telia. Det föreligger därför sekretess enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen beträffande uppgifterna. De skall följaktligen inte lämnas ut till J.S. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår J.S:s begäran. (fd 2002-10-02, Bergström)

*REGI

*INST