RÅ 2002 not 158

Ansökan av L.M. om rättsprövning av ett beslut ang. arbetsplan för väg m.m. -Vägverket (2000-12-01) fastställde en arbetsplan för ombyggnad av väg E22 Kristianstad-Fjälkinge, inklusive omläggning av vägarna 1663, 1665 och 2073, samt indragning av väg, Kristianstads kommun, Skåne län

Not 158. Ansökan av L.M. om rättsprövning av ett beslut ang. arbetsplan för väg m.m. -Vägverket (2000-12-01) fastställde en arbetsplan för ombyggnad av väg E22 Kristianstad-Fjälkinge, inklusive omläggning av vägarna 1663, 1665 och 2073, samt indragning av väg, Kristianstads kommun, Skåne län. - Beslutet överklagades av bl.a. L.M. - Regeringen (Näringsdepartementet, 2002-06-19) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut: För att bl.a. hushålla med naturresurser bör så långt som möjligt den befintliga infrastrukturen användas och utvecklas. Ombyggnad bör t.ex. i första hand övervägas före nyinvestering. Mot bakgrund av detta finner regeringen att behov av att utreda en sydligare sträckning, dvs. en nyinvestering, förefaller mindre angeläget. - Vidare bedömer regeringen att utbyggnad av väg E22 i befintlig sträckning Kristianstad-Fjälkinge inte låser förutsättningarna för den fortsatta utbyggnaden av väg E22 till motorväg. Regeringen förutsätter att i den fortsatta planeringen av sträckan Fjälkinge-Gualöv hanteras lokaltrafikens konsekvenser för Fjälkinge samhälle med beaktande av de båda projekten. - Det har i övrigt inte framkommit några omständigheter som föranleder en annan bedömning än den Vägverket gjort i det överklagade beslutet. - I ansökningen om rättsprövning anförde L.M. bl.a. följande. Regeringen har inte fullt ut gjort den prövning som tillåtlighetsreglerna i väglagen (1971:948) föreskriver. Regeringen har förbisett att kravet på hushållning med naturresurser måste vägas mot andra angelägna intressen som förekommer i ärendet, i detta fall framför allt behovet av skydd för den berörda befolkningens hälsa och säkerhet. I den avvägning som skall göras enligt 13 § väglagen måste rimligen också ingå effekter som uppkommer till följd av att lokaltrafiken ökar och måste ges nya sträckningar när motorvägen tas i bruk. Redan med dagens trafikbelastning kan det hävdas att E22 har en klart olämplig placering i förhållande till den relativt nybyggda Fjälkinge skola, barnskolan och fritidshemmet. Mot bakgrund av dagens förhållanden, den omständigheten att nuvarande E22 skall utgöra motorvägens norra körbana, parallellvägens förmodade tillkomst och den trafikökning som med motorvägens tillkomst förväntas uppstå blir förhållandena för barnen och personalen oacceptabla. - Regeringsrätten (2002-10-18, Hulgaard, Almgren, Dexe, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om arbetsplan enligt väglagen. Utredningen i målet visar inte att det vid handläggningen av nu aktuellt ärende förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att regeringens klandrade avgörande på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2002-10-02, I. Larsson)

*REGI

*INST