RÅ 2002 not 16

Beslut att anta områdesbestämmelser för reglering av fritidsbebyggelse (avslag) / Beslut att anta områdesbestämmelser för reglering av fritidsbebyggelse (rättsprövning, avslag)

Not 16. Ansökan av U.S. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Huddinge kommun (1998-11-23) beslutade att upphäva byggnadsplaner för område i Vidja och att anta områdesbestämmelser för Vidja inom kommundelarna Vidja och Lissma. Syftet med områdesbestämmelserna var bl.a. att på ett enhetligt sätt reglera fritidsbebyggelsen i avvaktan på kommande detaljplaneläggning. - Besluten överklagades av bl.a. U.S. - Länsstyrelsen i Stockholms län (1999-09-30) avslog överklagandena och fastställde de överklagade besluten. - Bl.a. U.S. överklagade länsstyrelsens beslut. Hon anförde bl.a. De överklagade besluten strider mot lag och har sådana brister att de borde ha upphävts av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har inte observerat att vägar som skall finnas i området enligt kartorna inte finns i verkligheten och att vissa byggnader är svartbyggen. - Regeringen (2002-02-05, Miljödepartementet) fann att vad U.S. anfört inte utgjorde skäl att upphäva beslutet och avslog U.S:s överklagande. - U.S. ansökte om rättsprövning och hemställde att Regeringsrätten slutligt skulle bedöma ärendet från juridiska synpunkter. - Regeringsrätten (2002-02-05, Lindstam, Nilsson, Wennerström, Ersson, Nord): Skäl för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit det handlingsutrymme som finns i ärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10). Utredningen i målet visar vidare inte att det vid handläggningen av nu aktuella planärenden förekommit något förfarandefel som kan ha påverkat utgången i ärendena. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att regeringens klandrade avgörande på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2002-01-09, Amgren)

*REGI

*INST