RÅ 2002 not 162

Regeringen inte ändrat ett tidigare regeringsbeslut om arvode till Sametingets ordförande / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att

Regeringen

Not 162. Ansökan av L.J.A. om rättsprövning av att beslut ang. arvode till Sametingets ordförande. - Sametinget beslutade den 16 december 1993 att arvode för dess ordförande under mandatperioden 1993-1997 skulle utgå med vissa årliga belopp. Regeringen beslutade den 6 november 1997 att arvode skulle utgå med de av Sametinget beslutade beloppen; enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. skall regeringen besluta särskilt om ersättning till ordförande i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. - L.J.A. begärde hos regeringen ytterligare ersättning för uppdraget som ordförande i Sametinget. -Regeringen (Jordbruksdepartementet, 2001-09-06) fann ingen anledning ändra på beslutet den 6 november 1997 och avslog L.J.A:s begäran. - L.J.A. överklagade regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Regeringen har i sitt beslut frångått förordningen om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Regeringen borde ha handlagt frågan om arvode i stället för Sametinget. Frågan om arvode borde ha klarats av före eller i samband med utnämnandet av ordföranden och inte efter utgången av mandatperioden. - Regeringsrätten (2002-10-23, Lindstam, Ersson, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sökanden har överklagat regeringens beslut. Beslutet kan emellertid inte överklagas. Regeringsrätten tar i stället upp överklagandet som en ansökan om rättsprövning. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Som förutsättning för rättsprövning gäller bl.a. att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Det ärende som det aktuella beslutet avser innebär inte myndighetsutövning. Rättsprövning kan därför inte komma i fråga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2002-10-08, Hammarberg)

*REGI

*INST