Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992:1299 i lydelse enligt SFS 2020:1205
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Förordning (1975:592) om arvode åt personalföreträdare i statlig myndighet med lekmannastyrelse
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

Tillämpningsområde m.m.

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om ersättning till sådana ledamöter och ersättare i statliga myndigheters styrelser samt i statliga nämnder och råd m.m. som tillsätts av regeringen. Förordning (2004:936).

2 §  Styrelserna, nämnderna och råden m.m. delas in i kategorierna A-E enligt särskilt regeringsbeslut. Förordning (1996:493)

Ersättning till ordförande och vice ordförande

3 §  Regeringen beslutar särskilt om ersättning till ordförande och vice ordförande. Förordning (1996:493)

Ersättning till övriga ledamöter och ersättare

4 §  Ersättning till övriga ledamöter och ersättare betalas per sammanträdesdag med följande belopp.

Belopp kronor

Kategori Övriga ledamöter Ersättare
A Regeringen beslutar särskilt i varje enskilt fall Regeringen beslutar särskilt i varje enskilt fall
B 2 600 1 300
C 1 900 950
D 1 250 675
E 650 650
Ersättning betalas bara ut till den som är närvarande vid sammanträdet, om det inte finns särskilda skäl för något annat.
Någon ersättning betalas dock inte till den som är anställd vid myndigheten.
Någon ersättning betalas inte heller till den som har uppdrag som ledamot eller ersättare i nämnd, råd, delegation eller motsvarande som är knuten till den myndighet där han eller hon är anställd.
Ersättning betalas bara till den ersättare som efter särskild kallelse är närvarande vid ett sammanträde. Förordning (2020:1205).

5 §  Har upphävts genom förordning (1996:493)

6 §  När en ersättare tjänstgör som ledamot, får han den ersättning som gäller för ledamoten.

Ersättning för mistade avlöningsförmåner m.m.

7 §  En övrig ledamot eller ersättare som går miste om avlöningsförmåner från sin anställning på grund av uppdraget, får ersättning för sådana förmåner.

[S2]Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp per sammanträdesdag som motsvarar egenföretagarens fastställda sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap.socialförsäkringsbalken, delad med 365.

[S3]Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 4 §. Förordning (2010:1680).

Sakkunniga, experter och sekreterare

8 §  Ersättning till sakkunniga, experter och sekreterare beslutas av myndigheten. Förordning (1996:493)

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdare i affärsverkens styrelser får ersättning enligt 4 § första och andra styckena samt 6 §.

[S2]Till övriga personalföreträdare betalas ingen ersättning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:144) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1994:53) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1996:493) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 2, 3, 4, 7, 8 §§, rubr. närmast före 3 §; omtryck
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:142) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (2003:41) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2004:936) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Föreskrifterna i denna förordning tillämpas också i fråga om ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och råd m.m. i de allmänna försäkringskassorna såvitt avser uppdrag som har fullgjorts före utgången av år 2004.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1347) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2010:1680) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2020:1205) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2021-01-01