RÅ 2002 not 167

Regeringen inte prövat en åtalsanmälan mot och begäran om skadestånd av Justitiekanslern / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att

Not 167. Ansökan av T.A. om rättsprövning av beslut i fråga om anmälan mot Justitiekanslern. - T.A. anmälde genom ombudet , f. universitetslektorn Göran Ravnsborg, Justitiekanslern hos Riksåklagaren för (grovt) tjänstefel. Han yrkade vidare skadestånd. T.A. anförde till stöd för sin anmälan sammanfattningsvis att Justitiekanslern genom sin processföring i ett mål vid Högsta Domstolen angående ersättning för intrång i äganderätt skulle ha gjort sig skyldig till brott. - Riksåklagaren överlämnade ärendet till Justitiedepartementet. -Regeringen (Justitiedepartementet, 2001-02-15): Regeringen vidtar inte någon åtgärd med anledning av T.A:s anmälan. - T.A. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut samt återförvisa ärendet för förnyad handläggning och nytt beslut av regeringen. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Hans ersättnings- och skadeståndsanspråk mot svenska staten är lagligen välgrundade. Justitiekanslerns uttalanden i målet hos Högsta domstolen strider mot Europakonventionen med tilläggsprotokoll och har allvarligt skadat hans rättigheter. Regeringens beslut undanröjer inte det legala hindret mot T.A:s annars allmänna rätt till såväl målsägandetalan som skadeståndstalan mot Justitiekanslern för vad denne låtit sig lägga till last i tjänsteutövning. Bestämmelserna i 20 kap. 10 § och 22 kap. 8 §rättegångsbalken är i sig konventionsstridiga. - Regeringsrätten (2002-10-30, Billum, Nordborg, Wennerström, Dexe, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde, annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. - Regeringen har genom det klandrade beslutet tagit ställning till en åtalsanmälan mot Justitiekanslern jämte en begäran om skadestånd. Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av denna anmälan innebär ingen myndighetsutövning mot T.A. Beslutet kan därför inte bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 2002-09-18, I. Larsson)

*REGI

*INST