RÅ 2002 not 173

Begäran om tillgodoförande av ränteavdrag som inte medgetts hustru (avslag)

Not 173. Ansökan av B.K. om resning i mål om inkomsttaxering. - I sina vid 1994 års taxering avgivna självdeklarationer yrkade B.K. och hans hustru S.K. avdrag för skuldräntor med vardera 26 250 kr. Var och en av dem angav en skuld om 175 000 kr. Kammarrätten i Göteborg medgav i dom den 16 mars 2000 B.K. yrkat avdrag. I dom samma dag fann kammarrätten att S.K. inte var betalningsansvarig för det lån som skuldräntorna hänförde sig till och vägrade henne yrkat avdrag. - I en skrivelse som inkom till skattemyndigheten den 9 juni 2000 yrkade B.K. att den räntekostnad om 26 250 kr som kammarrätten vägrat hans hustru avdrag för i stället skulle tillgodoföras honom. Skattemyndigheten avvisade i ett beslut den 14 augusti 2000 hans framställning med hänvisning till att begäran om omprövning hade kommit in till skattemyndigheten efter utgången av det femte året efter taxeringsåret och således för sent för att kunna prövas. Sedan B.K. överklagat skattemyndighetens beslut avslog Länsrätten i Vänersborg i beslut den 3 november 2000 hans överklagande. - B.K. inkom den 15 november 2000 till Kammarrätten i Göteborg med en ansökan om resning. Han anförde bl.a. att frågan om hans och hans hustrus rätt till avdrag för räntor varit öppen fram till dess kammarrätten meddelade sina domar och då var det för sent. - Kammarrätten beslutade den 17 januari 2001 (mål nr 6729-2000) att överlämna B.K:s ansökan om resning till Regeringsrätten för prövning. -Regeringsrätten (2002-11-07, Ragnemalm, Nordborg, Hulgaard, Almgren, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har inte visats att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2002-10-16, Östman Johansson)

*REGI

*INST