RÅ 2002 not 176

Yrkande om omprövning av länsrätts dom behandlades som en ansökan om resning (avvisning) / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 176. Ansökan av H.J. om r esning. - Kommunaltjänstemännens arbetslöshetskassa beslutade den 9 juli 1996 att inte bevilja H.J. arbetslöshetsersättning under tiden den 4 juni - den 28 augusti 1996. I omprövningsbeslut den 17 juli 1996 fann kassan inte skäl att ändra det tidigare beslutet. H.J. överklagade omprövningsbeslutet hos Länsrätten i Stockholms län, som i dom den 20 december 1996 (mål nr Ö 12317-96) avslog överklagandet. Sedan H.J. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm i protokoll den 28 april 1998 (mål nr 1801-1997) att inte meddela prövningstillstånd. H.J. överklagade detta beslut men kammarrätten avvisade överklagandet i beslut den 28 augusti 1998 såsom för sent inkommet. Även sistnämnda beslut överklagades av H.J. men också detta överklagande avvisades av kammarrätten, som i beslut den 2 december 1998 fann att det hade kommit in för sent. Regeringsrätten fastställde i beslut den 18 mars 1999 kammarrättens avvisningsbeslut. - I en skrivelse, som kom in till Regeringsrätten den 8 april 2002, begärde H.J. omprövning av länsrättens dom. Han anförde bl.a. att Kammarrätten i Sundsvall avgjort ett likartat mål och att nya omständigheter avseende rättstillämpningen därmed hade framkommit vilket kunde påverka utgången av hans mål vid en förnyad prövning. -Regeringsrätten (2002-11-15, Billum, Nordborg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. H.J:s begäran får uppfattas som en ansökan om resning. Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att, i fall då målet slutligt avgjorts av länsrätt, det är kammarrätten och inte Regeringsrätten som skall pröva ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd I 2002-11-05, Perttu)

*REGI

*INST