RÅ 2002 not 178

Överklagande av Regeringsrättens beslut att avvisa en ansökan om resning och överlämna ansökningen till kammarrätt behandlades som en ansökan om resning (avslag)

Not 178. Ansökan av E.A. om resning. - Värmlands läns allmänna försäkringskassa avslog genom beslut den 14 mars 1995 en ansökan av E.A. om handikappersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. E.A. överklagade beslutet hos Länsrätten i Värmlands län, som i dom den 4 december 1995, mål nr 1065-95, avslog överklagandet. E.A. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 9 augusti 1996 inte meddelade prövningstillstånd. E.A. överklagade därefter beslutet hos Regeringsrätten som i beslut den 19 november 1996, mål nr 5589-1996, inte meddelade prövningstillstånd. - I en skrivelse, som kom in till Regeringsrätten den 30 december 1996 begärde E.A. att Regeringsrätten skulle ompröva hennes fall. Skrivelsen överlämnades till Kammarrätten i Göteborg, som i beslut den 17 oktober 1997 fann att skrivelsen, med hänsyn till det sätt på vilket den utformats, inte kunde anses innefatta en ansökan om resning avseende länsrättens dom den 4 december 1995 och därför inte föranledde någon åtgärd från kammarrättens sida. I enlighet härmed avskrev kammarrätten målet från vidare handläggning. - I en skrivelse den 5 november 1997 överklagade E.A. Regeringsrättens beslut angående hennes ansökan om handikappersättning. Regeringsrätten fann att framställningen skulle behandlas som en ansökan om resning i länsrättens mål nr 1065-95 och avvisade genom beslut den 13 januari 1998, mål nr 6330-1997, ansökningen om resning och överlämnade den till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. Kammarrätten avslog den 24 juni 1998 ansökningen. E.A. överklagade beslutet hos Regeringsrätten som i beslut den 26 maj 1999, mål nr 5281-1998, inte meddelade prövningstillstånd. - E.A. överklagade Regeringsrättens beslut den 13 januari 1998 och anförde att hon genom nämnda beslut nekats ersättning för sina livslånga skador. -Regeringsrätten (2002-11-15, Lavin, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar E.A:s skrivelse som en ansökan om resning i Regeringsrättens mål nr 6330-1997. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. E.A. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2002-10-30, Lagergren)

*REGI

*INST