RÅ 2002 not 18

Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus (avslag) / Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (rättsprövning, avslag) / Beslut om förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus (avslag)

Not 18. Ansökan av J-O.Z. om rättsprövning av förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. -Byggnadsnämnden i Värmdö kommun (1999-06-22) beslutade att som förhandsbesked meddela att bygglov inte kunde påräknas för enbostadshus på fastigheterna Norra Lagnö 1:18 och Norra Lagnö 1:43. - J-O.Z. överklagade men Länsstyrelsen i Stockholms län (2000-12-08) ändrade inte beslutet med hänvisning till bl.a. att det förelåg begränsade möjligheter att ordna vattenförsörjningen. J-O.Z. överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. att området hade möjlighet till eget vatten i obegränsad mängd. - Regeringen (Miljödepartementet, 2001-02-22) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: Enligt 2 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10) skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp. Av handlingarna framgår att kommunens miljöavdelning avstyrkt ytterligare etablering på fastigheterna med hänvisning till att det finns risk för saltvatteninträngning och vattenbrist i området samt att tillstånd till WC inte kan beviljas. Enligt handlingarna vill byggnadsnämnden förhindra ytterligare permanentboende i aktuellt område på grund av rådande VA-situation. - Regeringen finner, vid en avvägning, med hänsyn till vad som framkommit i ärendet att byggnadsnämnden får anses ha haft tillräckliga skäl för sitt beslut. Vad J-O.Z. anfört utgör inte skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - J-O.Z. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Regeringen har saknat ett tillförlitligt underlag för sin avvägning. Vattenförsörjningen går att ordna. Det finns flera olika system på marknaden för rening av havsvatten och bräckt vatten till dricksvatten. Metoderna att avsalta havsvatten är inte nya och det sker en ständig utveckling på området. Andra boende har visat intresse för att ansluta sig till deras avsaltningssystem. Om beroendet av att få hushållsvatten från grundvattnet upphör, är det inte relevant att tala om vattenbrist. Vid närhet till saltvatten kan saltvatteninträngning i grundvattnet vara en helt naturlig företeelse. Saltvatteninträngning utgör inte någon fara för den naturliga miljön men är kanske en sporre för hushåll med befintliga brunnar att ansluta sig till ett gemensamt vattensystem. Avloppshanteringen kan ordnas via latrintankar. - Regeringsrätten (2002-02-08, Ragnemalm, Lavin, Schäder, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i ärenden om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2002-01-23, Bäckström)

*REGI

*INST