RÅ 2002 not 189

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetslöshetsförsäkring (beräkning av arbetstid för deltidanställd då den faktiska arbetstiden understigit den i arbetslöshetsförsäkringen förutsatta arbetstiden om 40 timmar per vecka, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om beräkning av arbetstid för deltidanställd då den faktiska arbetstiden understigit den i arbetslöshetsförsäkringen förutsatta arbetstiden om 40 timmar per vecka

Not 189. Överklagande av I.K. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetslöshetsförsäkring. - I.K. ansökte i maj 1998 om ersättning från Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa. Kassan fastställde genom beslut den 15 september 1998 hennes normalarbetstid till 29 timmar per vecka. I.K. begärde omprövning av beslutet. I omprövningsbeslut den 25 januari och den 26 april 1999 fann kassan inte skäl att ändra det tidigare beslutet. Kassan anförde vidare att då I.K. tjänstgjorde 25 timmar per vecka fanns enligt omräkningstabellen ingen arbetslös tid att ersätta. - I.K. överklagade kassans beslut -Länsrätten i Stockholms län (1999-11-26) biföll överklagandet såvitt avsåg rätten till arbetslöshetsersättning. Länsrätten fann att I.K:s s.k. hindertid skulle fastställas till 24 timmar per vecka med utgångspunkt från att ordinarie heltid var 37 timmar. Den arbetslösa tiden uppgick därmed till 5 timmar per vecka och I.K. var då berättigad till en dagpenning per vecka. - Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) överklagade länsrättens dom och åberopade att det var av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövades samt att anledning förekom till ändring i det slut vartill länsrätten kommit. AMS anförde vidare bl.a. följande. Frågan i målet gäller om I.K:s arbetstid, efter att hon anmält sig som arbetslös, skall beräknas utifrån hennes faktiska arbetstid om 24 timmar per vecka (64,87 procent av 37 timmar) eller utifrån procentsatsen av heltid omfattande 40 timmar per vecka, dvs. 25 timmar (64,87 procent av 40 timmar). - För en försäkrad som är arbetslös under del av vecka beräknas antalet dagpenningbelopp enligt omräkningstabellen med utgångspunkt i normalarbetstiden. Denna minskas med arbetade timmar, karenstid, tid då medlemmen haft annat ersättningshinder samt med dagar då medlemmen varit avstängd från ersättning. Den omräkningstabell som används utgår från att heltid omfattar 40 timmars tjänstgöring per vecka. För att tabellen skall kunna tillämpas korrekt måste den försäkrades arbetstid därför omräknas till vad som skulle ha gällt om en heltidstjänst i stället hade omfattat 40 timmar per vecka, se prop. 1973:56 s. 202 ff. I.K. arbetar 64,87 procent av heltid, vilket motsvarar 25 timmar per vecka efter omräkning av heltid till att omfatta 40 timmar. Enligt tabellen är hon efter omräkning inte berättigad till någon ersättning. - Kammarrätten i Stockholm (beslut i protokoll 2000-09-12) beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - AMS yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd och överlämna målet till kammarrätten för prövning i sak. AMS anförde bl.a. att det förelåg skäl för kammarrätten att meddela prövningstillstånd på grund av att länsrättens dom innebar en ändring av det vedertagna sättet att använda sig av AMS föreskrifter (AMSFS 1997:13) och att länsrätten syntes ha prövat på vilket sätt hindertid beräknas vilket inte var i fråga i målet. Eftersom i arbetslöshetsförsäkringens mening heltid motsvarade 40 timmar per vecka borde den tid I.K. arbetat med en tjänstgöringsgrad av 24 timmar per vecka och som tillgodoräknas som tid i arbetsvillkoren lämpligen omvandlas på sätt som sker för andra yrkesgrupper vars arbetstid i heltidsanställning är lägre än 40 timmar men skall beräknas motsvara 40-timmarsvecka. - I.K. bestred yrkandet. - Regeringsrätten (2002-11-27, Billum, Nordborg, Wennerström, Almgren, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - I målet är fråga om innebörden av vissa villkor för rätten till arbetslöshetsersättning, nämligen beräkning av arbetstid för en deltidsanställd när den faktiska arbetstiden vid heltid endast uppgår till 37 timmar per vecka i stället för den i arbetslöshetsförsäkringen förutsatta arbetstiden 40 timmar per vecka. Vägledande domstolsavgöranden som belyser dessa frågor saknas. AMS har som centralt ansvarig myndighet inom arbetslöshetsförsäkringen redan i överklagandet till kammarrätten påtalat behovet av vägledning för rättstillämpningen. - Regeringsrätten finner mot bakgrund av det anförda att det varit av vikt för ledning av rättstillämpningen att AMS överklagande av länsrättens dom prövats av kammarrätten. Prövningstillstånd borde därför ha meddelats. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar AMS prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av styrelsens överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 26 november 1999 i mål nr 5098-99. - Handlingarna överlämnas till Kammarrätten i Stockholm för fortsatt handläggning. (fd I 2002-10-30, Perttu)

*REGI

*INST