RÅ 2002 not 19

Ansökan av J.M. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun (2000-05-30) antog detaljplan för kvarteret Kostern inom stadsdelen Masthugget. Syftet med planen var att ge möjlighet att bygga drygt 100 bostadslägenheter

Not 19. Ansökan av J.M. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun (2000-05-30) antog detaljplan för kvarteret Kostern inom stadsdelen Masthugget. Syftet med planen var att ge möjlighet att bygga drygt 100 bostadslägenheter. - Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2000-10-26) avslog överklaganden av byggnadsnämndens beslut. - Bl.a. J.M. överklagade länsstyrelsens beslut. Han invände bl.a. mot kvarterets utformning vad gäller husens höjd och utvidgning västerut och mot hanteringen av ärendet hos kommunen. - Regeringen (Miljödepartementet, 2001-03-15) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut: Regeringen anser att detaljplanen inte innebär sådana olägenheter för klagandena att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena anfört, bl.a. om ärendehanteringen i kommunen, utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandena bör därför avslås. - J.M. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. Han anförde bl.a. följande. Regeringens beslut innehåller ingen tillfredsställande motivering, utan återger endast vad klagandena har anfört. Hans invändningar mot detaljplanen har inte beaktats. Byggnadsnämndens beslut vilar på oriktig grund, eftersom beslutsunderlaget har varit ofullständigt och felaktigt. Att ljusförhållandena i de lägenheter som vetter mot kvarteret Kostern kommer att kraftigt försämras redovisas inte i den miljökonsekvensbeskrivning som upprättades i mars 2000. Värdet på dessa lägenheter och boendekvaliteten kommer att minska i takt med att hamnutsikten byggs bort. - Regeringsrätten (2002-02-08, Ragnemalm, Lavin, Schäder, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2002-01-23, Bäckström)

*REGI

*INST