RÅ 2002 not 197

För att ändra trafiksystem (intresseavvägning, avslag)

Not 197. Ansökan av LH EL Handelsbolag om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Härryda kommun (2000-11-13) antog detaljplan för ombyggnad av Boråsbanan m.m. i Mölnlycke. - Beslutet överklagades av LH EL Handelsbolag (bolaget). - Länsstyrelsen Västra Götaland (2001-02-01) avslog överklagandet. - Bolaget överklagade till regeringen och anförde bl.a. att planen innebar ett intrång på bolagets fastighet och att säkerhetsavståndet mellan järnvägen och fastigheten inte uppfylldes. - Regeringen (Miljödepartementet, 2001-03-15) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut bl.a. följande. Regeringen finner, vid en avvägning mellan de allmänna intressen som detaljplanen skall tillgodose och vad bolaget anfört, att den antagna planen inte kan anses innebära ett åsidosättande av kraven om tillbörligt beaktande av befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden. Fördelarna med den valda planutformningen får enligt regeringens mening anses överväga de olägenheter för bolaget som planen medför. Regeringen finner inte att vad bolaget anfört utgör skäl att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandet bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde bolaget bl.a. följande. Tillgängligheten till bolagets fastighet Hönekulla 1:465 försvåras i hög grad. I vissa fall blir det omöjligt att ta sig fram bl.a. efter ett snöfall. Det föreligger redan problem när det gäller bortforslandet av snö. Det förslag som kommunen lämnat får anses bekräfta att intrånget innebär att parkeringsplatserna och framfarten till fastigheten antagligen inte ligger inom ramarna för vad som är tillåtet. Det har redan förekommit att bilar och lastbilar kört på både hus och parkerade bilar. Framkomligheten till fastigheten blir så begränsad att bolaget kommer att få allvarliga problem med en framtida uthyrning. - Regeringsrätten (2002-12-06, Lavin, Nilsson, Melin, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet felbedömt fakta eller överskridit det handlingsutrymme som finns i ärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10). Handlingarna i målet ger vidare inte stöd för att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2002-11-13, I. Larsson)

*REGI

*INST