RÅ 2002 not 20

Förlust i handelsbolag på syntetiska optioner ansågs avdragsgill till 70 procent och utan ytterligare avdragsbegränsning hos det delägande aktiebolaget (förhandsbesked)

Not 20. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde Olofsfors AB bl.a. följande. Bolaget är moderbolag i en koncern med såväl svenska som utländska dotterbolag. Det finns planer att införa ett optionsprogram för samtliga anställda i koncernen. Optionsprogrammet skall avse s.k. syntetiska optioner som inte leder till förvärv av underliggande aktie. Bolaget avser att tillsammans med ett dotterbolag (aktiebolag) bilda ett handelsbolag som skall utfärda optionerna med aktierna i Olofsfors AB som underlag. Bolaget vill ha besked om en eventuell förlust i handelsbolaget i samband med fullgörandet av förpliktelsen skall anses näringsbetingad och om så inte är fallet om förlusten efter reduktion skall hänföras till den s.k. fållan enligt reglerna i 2 § 14 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. Följande frågor ställdes. A 1. Utgör det belopp som handelsbolaget kan komma att få betala vid fullgörande av optionsförpliktelsen en realisationsförlust för handelsbolaget som blir avdragsgill till 70 procent enligt 3 § 2 mom. tredje stycket SIL. A 2. Utgör beloppet en till fullo avdragsgill kostnad/förlust enligt punkt 33 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370), KL. B 1. Skall den del av handelsbolagets resultat som avser kostnad/förlust för slutreglering av optionsavtal - efter en eventuell kvotering till 70 procent - medföra avdrag hos delägaren i enlighet med reglerna i 2 § 14 mom. SIL (den s.k. fållan) eller får förlusten efter eventuell reduktion till 70 procent dras av mot samtliga övriga intäkter i aktiebolaget. B 2. Är för delägaren den del av handelsbolagets resultat som avser kostnad/förlust för slutreglering av optionsavtalet till fullo avdragsgillt mot samtliga övriga intäkter i aktiebolaget. C. Förändras svaren vid en tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229), IL. -Skatterättsnämnden (2001-02-26, Kindlund, ordf., Armholt, Brydolf, Silfverberg, Stenman, Svensson, Virin): Förhandsbesked. - Frågorna A 1 och B 1. En reaförlust som uppkommer hos handelsbolaget skall begränsas till 70 procent. - Olofsfors AB får dra av förlusten mot övriga intäkter i verksamheten. - Frågorna A 2 och B 2. Förlusten är inte näringsbetingad. - Fråga C. Svaren på frågorna under A och B förändras inte vid en tillämpning av IL. - Motivering. - Nämnden, som inte gör någon bedömning av det till ansökningen bifogade utkastet till optionsavtal, utgår från att de syntetiska optionerna utgör värdepapper enligt 27 § 1 mom. SIL. - Frågorna A 1 och B 1. Enligt 53 § 2 mom. KL skall inkomst hos handelsbolag hänföras till delägarnas inkomst med belopp som för var och en motsvarar hans andel av bolagets inkomst. - Av punkt 10 av anvisningarna till samma paragraf framgår att delägare i handelsbolag beskattas för den del av bolagets vinst som belöper på honom och oberoende av om han lyft beloppet eller inte. - Vid inkomstberäkningen i ett handelsbolag begränsas avdraget för en reaförlust till 70 procent om inte tillgången eller förpliktelsen betingas av näringsverksamhet som bedrivs av handelsbolaget eller närstående (jfr punkt 33 av anvisningarna till 23 § KL). - Reglerna i 2 § 14 mom. SIL kan inte anses tillämpliga när det finns regler som särskilt tar sikte på hur redovisningen av en delägares resultat i ett handelsbolag skall ske. - Nämndens slutsats är att Olofsfors AB är berättigat till avdrag för en förlust på sin andel i handelsbolaget mot övriga intäkter i verksamheten utan begränsningen i 2 § 14 mom. SIL. - Frågorna A 2 och B 2. Genom Regeringsrättens avgörande RÅ 2000 not. 47 klargjordes att optioner i ett fall som det förevarande inte kan anses betingade av en av bolaget bedriven näringsverksamhet. - Av handelsbolaget utgivna optioner skall därför beskattas med tillämpning av reavinst/kapitalvinstreglerna. - Fråga C. En tillämpning av IL föranleder ingen annan bedömning. - Riksskatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet såvitt avser frågorna A 1, A 2 och C. - Olofsfors AB hade inget att anföra i anledning av överklagandet. - Regeringsrätten (2002-02-08, Lindstam, Nordborg, Nilsson, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i de delar det överklagats. (fd II 2002-01-23, Johansson)

*REGI

*INST