RÅ 2002 not 205

Förhandsbesked om bygglov för enfamiljshus (avslag)

Not 205. Ansökan av A.J.D. om rättsprövning av beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. - Byggnadsnämnden i Värmdö kommun beslutade den 15 maj 2001 att som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL, uttala att bygglov kan påräknas för uppförande av enbostadshus på Barnvik 1:218 i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län den 26 oktober 2001 att avslå överklagandet. - A.J.D. överklagade länsstyrelsens beslut. Han anförde att beslutet om strandskyddsdispens tillkommit på felaktiga grunder. Han kritiserade också kommunens handläggning av ärendet om förhandsbesked. Han hemställde i en kompletterande skrivelse också om att regeringen skulle inhämta Naturvårdsverkets yttrande. -Regeringen (Miljödepartementet, 2002-03-27): Regeringen finner att ärendet kan tas upp till slutlig prövning på befintligt underlag. - Frågan om undantag från strandskyddsbestämmelserna har prövats i annan ordning. Regeringen har i detta ärende endast att pröva frågan om förhandsbesked enligt PBL. Regeringen finner därvid att vad A.J.D. anfört inte utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - A.J.D. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten med ändring av regeringens beslut skulle upphäva Byggnadsnämndens i Värmdö kommun beslut den 15 maj 2001 att ge positivt förhandsbesked angående bygglov för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Barnvik 1:218. Till stöd för sin ansökan anförde han bl.a. följande. Byggnadsnämndens beslut har inte fattats i överensstämmelse med bestämmelserna i 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (1987:10). När en ansökan om förhandsbesked för bygglov görs skall de ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt lämnas som behövs för prövningen. I förevarande fall har de ingivna handlingarna redovisat varken bebyggelsens utformning eller dess storlek på ett klargörande sätt. Byggnadsnämnden har således vid sin prövning inte haft erforderligt beslutsunderlag. Vidare är utgången i ärendet om förhandsbesked en direkt följd av kommunens tidigare beslut om att undanta fastigheten från bestämmelserna om strandskydd. De skäl som då anfördes är inte tillräckliga för att medge ett sådant undantag. - Regeringsrätten (2002-12-18, Lavin, Schäder, Ersson, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Byggnadsnämndens beslut om att undanta fastigheten Barnvik 1:218 från bestämmelserna om strandskydd kan inte prövas i detta mål. - De handlingar som legat till grund för byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked har innehållsmässigt varit mer begränsade och mindre precisa än vad som normalt erfordras vid ansökan om bygglov. Annat har dock inte framkommit i målet än att uppgifterna varit tillräckliga för den prövning som skall göras i ett ärende om förhandsbesked. - Inte heller i övrigt har påvisats något fel vid ärendets handläggning som kan ha påverkat utgången. De i målet tillämpliga bestämmelserna i plan- och bygglagen är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i bygglovsärenden. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2002-11-27, Lindvall)

*REGI

*INST