RÅ 2002 not 214

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning): Förvaltningsprocess

Not 214. Överklagande av Provectus i Stockholm AB ang. inkomsttaxering 1992 m.m. - Skattemyndigheten i Stockholms län fastställde vid 1992 års taxering den taxerade inkomsten för Provectus i Stockholm AB (bolaget) skönsmässigt till 50 000 kr samt påförde skattetillägg och förseningsavgift. Bolaget yrkade omprövning av beslutet och yrkade fastställande av ett underskott av näringsverksamheten. Skattemyndigheten fann att varken överskott eller underskott skulle anses föreligga i näringsverksamheten och bestämde inkomsten till 0 kr. Vidare beslutade skattemyndigheten att påföra skattetillägg. Bolaget överklagade skattemyndighetens beslut och yrkade att taxeras i enlighet med sin deklaration. Länsrätten avslog i dom den 29 juni 1998 överklagandet. Sedan bolaget överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Stockholm i dom den 6 juli 2001 överklagandet. - Bolaget fullföljde sin talan och ansökte även om resning och ersättning för kostnader enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. -Regeringsrätten (2002-12-23, Hulgaard, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Den prövning som sker i ärendet om prövningstillstånd innefattar alltså ställningstagande i denna fråga. Någon särskild prövning skall därför inte ske på grund av resningsansökan. - Regeringsrätten finner inte skäl föreligga att meddela prövningstillstånd eller bevilja kostnadsersättning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökan om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess och avslår bolagets yrkande om ersättning för kostnader i Regeringsrätten enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (fd I 2002-11-28, I. Bolin) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten med samma utgång ytterligare tio mål där ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (mål nr 5723--5724-2000, 5726--5729-2001 samt 6482--6485-2001.

*REGI

*INST