RÅ 2002 not 218

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om en uppdragstagare inom det konstnärliga området skulle anses som företagare (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsförsäkring där frågan gällde om en uppdragstagare inom det konstnärliga området skulle anses som företagare (prejudikatskäl)

Not 218. Överklagande av C.B. ang. arbetslöshetsförsäkring. - Arbetslöshetskassan Alfa beslöt den 30 april 1998 efter omprövning att inte ändra ett tidigare beslut av kassan som innebar att C.B. fr.o.m. den 23 mars 1998 inte längre hade rätt till arbetslöshetsersättning eftersom hon bedömdes vara självständig uppdragstagare och därmed företagare. C.B. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 13 november 1998 fann att arbetslöshetskassan haft fog för sitt beslut varför överklagandet avslogs. C.B. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som inte meddelade prövningstillstånd. - C.B. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att hon skulle beviljas prövningstillstånd i kammarrätten. Hon anförde bl.a. att hon var berättigad till arbetslöshetsersättning eftersom det var frågan om hobbyverksamhet. - Arbetsmarknadsstyrelsen medgav C.B:s yrkande om att hon skulle få prövningstillstånd i kammarrätten men bestred yrkandet i sak. -Regeringsrätten (2002-12-30, Lindstam, Schäder, Melin, Nord, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Målet rör i sak frågan om det dikthäfte C.B. fått utgivet av sin uppdragsgivare och de illustrationer hon utfört för samma uppdragsgivares räkning skall medföra att hon, trots den ringa omfattningen, anses vara en sådan uppdragstagare som jämställs med en företagare enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Frågan om i vilka fall en uppdragstagare inom det konstnärliga området skall hänföras till kategorin företagare är föga belyst i rättstillämpningen. Det får därför anses ha varit av vikt för ledning av rättstillämpningen att C.B:s överklagande av länsrättens dom prövats av kammarrätten. Prövningstillstånd bör därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar C.B. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 13 november 1998. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2002-12-11, M. Olsson)

*REGI

*INST