RÅ 2002 not 25

Ansökan av dödsboet efter G.Å. om resning i mål om inkomsttaxering 1992

Not 25. Ansökan av dödsboet efter G.Å. om resning i mål om inkomsttaxering 1992. - Skattemyndigheten i Kalmar län beslutade vid inkomsttaxeringen 1992 att inte medge G.Å. avdrag för realisationsförlust vid avyttring av revers. Dödsboet efter G.Å. överklagade skattemyndighetens beslut, men Länsrätten i Kalmar län avslog överklagandet genom dom den 2 oktober 1995. Sedan dödsboet överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Jönköping genom dom den 26 januari 1998 överklagandet. Kammarrättens dom vann laga kraft. - Dödsboet ansökte om resning och anförde bl.a. att Regeringsrätten i dom den 26 oktober 2001 medgett avdrag för förlust vid försäljning av regressfordran och att den ändring av praxis som skett måste anses innebära att dödsboet numera bör medges avdrag för förlusten. -Regeringsrätten (2002-02-25, Nordborg, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ändring av praxis utgör i sig inte grund för resning (se t.ex. RÅ 1992 not. 58). Inte heller i övrigt har dödsboet visat att skäl för resning föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2002-02-12, Halme)

*REGI

*INST