RÅ 2002 not 28

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Oriktig rättstillämpning i mål om antagande av detaljplaner (avslag) / Ideell förening som ej varit part i mål om rättsprövning hade inte rätt att ansöka om resning i målet (avvisning)

Not 28. Ansökan av Arbetsgruppen för en folkomröstning om riksvägen och K.S. om resning. - Kommunfullmäktige i Ludvika kommun beslutade den 28 mars 1996 att anta åtta detaljplaner för Riksväg 60 i kommunen. Länsstyrelsen i Dalarnas län avslog genom beslut den 7 november 1996 överklagande av bl. a. K.S. av antagandebeslutet. Länsstyrelsens beslut överklagades av bl.a. K.S. till regeringen, som den 17 september 1998 beslutade att avslå överklagandena. Efter ansökningar om rättsprövning förklarade Regeringsrätten genom dom den 15 december 1999 att regeringens beslut skulle stå fast. - K.S. och Arbetsgruppen för en folkomröstning om riksvägen ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Genom sitt yttrande till regeringen rörande detaljplanerna gjorde Boverket en mycket genomgripande utredning, varvid verket kom fram till att riksvägsprojektet var olagligt. Regeringsrätten har inte tagit befogad hänsyn till Boverkets yttrande. Regeringsrätten bör därför pröva om inte detta yttrande, från landets främsta myndighet på boendemiljö, motiverar ett upphävande av regeringens beslut. - Regeringsrättens dom uppfyller varken lagens (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. stadganden om att värna tätortsnära friluftsområden eller väglagens (1971:948) regler om att väg skall byggas med minsta möjliga intrång. - I tidigare inlagor begärdes att Regeringsrätten skulle inhämta kompletterande utredning och yttranden från bl.a. Boverket, Naturvårdsverket och SMHI. Regeringsrätten avslog begäran trots påvisade oklarheter och felaktigheter i kommunens underlag. - Detaljplanerna innebär också ett hot mot dricksvattenförsörjningen i Ludvika, eftersom mycket omfattande schaktningsarbeten och väganläggningar skall utföras i omedelbar närhet av kommunens vattentäkt. Regeringsrättens dom strider därför mot vattenlagens (1983:291) regler. -Regeringsrätten (2002-03-04, Lavin, Almgren, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Arbetsgruppen för en folkomröstning om riksvägen har inte varit part i målet om rättsprövning i Regeringsrätten och har inte heller på annan grund rätt att ansöka om resning. Arbetsgruppens ansökan kan därför inte tas upp till prövning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. K.S. har inte visat att det finns skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Arbetsgruppens för en folkomröstning om riksvägen ansökan. - Regeringsrätten avslår K.S:s ansökan. (fd I 2002-02-12, I. Larsson)

*REGI

*INST