RÅ 2002 not 29

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Bistånd enligt socialtjänstlagen (bistånd hade vägrats med hänvisning till innehav av en bostadsrätt, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (bistånd hade vägrats med hänvisning till innehav av en bostadsrätt)

Not 29. Överklagande av M.P. ang. bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620), SoL. - M.P. var ensamstående, saknade inkomster och bodde i en bostadsrättslägenhet om ett rum och kök, som hans far hade köpt åt honom våren 1997. Han var registrerad hos kronofogdemyndigheten för en skuld om sammanlagt 17 024 kr avseende kvarstående skatt och tillkommande avgifter. Stadsdelsförvaltningen (SDF) Hyllie i Malmö beviljade den 23 december 1998 M.P. försörjningsstöd enligt 6 och 6 b §§ SoL, för kostnader för boende under december 1998 och januari 1999 samt för uppehälle under perioden den 19 november 1998 - den 18 januari 1999. Han beviljades också rådrum om sex månader för att avyttra bostadsrätten mot bakgrund av att den utgjorde ett ekonomiskt värde. Den 16 juni 1999 beslutade SDF Hyllie att avslå en ansökan av M.P. om fortsatt ekonomiskt bistånd enligt 6 b § SoL med hänvisning till att han hade en ekonomisk tillgång i form av en bostadsrätt, vilken uppgetts vara värd 50 000 kr, och att det bedömdes att han hade haft god tid på sig att avyttra den. M.P. överklagade beslutet till Länsrätten i Skåne län. Länsrätten fann, med hänsyn till vad som framkommit i målet och då det inte förelåg omständigheter som talade mot ett krav på försäljning av bostadsrätten, att SDF Hyllie haft fog för sitt beslut. Länsrätten avslog överklagandet genom dom den 23 september 1999 (mål nr 6313-99). Sedan M.P. fullföljt sin talan meddelade Kammarrätten i Göteborg (1999-10-04) enligt det överklagade beslutet inte prövningstillstånd. - M.P. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att han skulle medges bistånd och att biståndet inte skulle vara kopplat till avyttring av hans bostad. - SDF Hyllie bestred bifall till M.P:s överklagande. -Regeringsrätten (2002-03-06, Nordborg, Nilsson, Wennerström, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Målet gäller i sak frågan om förutsättningar förelegat för att vägra ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd enligt 6 b § SoL med hänvisning till att sökanden genom innehavet av en bostadsrätt hade egna tillgångar som kunde avyttras. - En förutsättning för att rätt till försörjningsstöd skall föreligga är bl.a. att den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov. När behovet av försörjningsstöd bedöms får därför hänsyn tas till om sökanden förfogar över tillgångar, t.ex. en bostadsrätt eller villafastighet som kan försäljas. Det saknas emellertid vägledande avgöranden som belyser frågan under vilka förutsättningar försörjningsstöd kan vägras med hänvisning till att sökanden innehar en bostadsrätt eller en villa som han nyttjar som bostad men som kan försäljas med behållning för sökanden. Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att M.P:s överklagande prövas av en högre rätt. Prövningstillstånd bör därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar M.P. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande av Länsrättens i Skåne län dom den 23 september 1999 i mål nr 6313-99. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2002-02-06, Bohlin)

*REGI

*INST