RÅ 2002 not 30

Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kunde inte bli föremål för rättsprövning

Not 30. Ansökan av P.U.H. om resning och rättsprövning. - P.U.H. ansökte om resning i ett mål om bygglov, vilket mål avgjorts genom Regeringsrättens beslut den 2 december 1999 (mål nr 7156-1999) att inte meddela prövningstillstånd. Han ansökte också om rättsprövning av detta beslut. -Regeringsrätten (2002-03-11, Ragnemalm, Almgren, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad P.U.H. nu anfört och åberopat i Regeringsrätten utgör inte sådana skäl. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall domstol på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde, annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. Regeringsrättens avgöranden kan inte bli föremål för rättsprövning. P.U.H:s ansökan om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 2002-02-26, Amgren)

*REGI

*INST