RÅ 2002 not 31

Yrkande om omprövning av Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd behandlades som en ansökan om resning

Not 31. Ansökan av H.J. om resning. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 2 december 1994 att H.J. var berättigad till hel förtidspension fr.o.m. den 1 januari 1994. I en skrivelse, som kom in till försäkringskassan den 11 mars 1996, överklagade H.J. beslutet och yrkade att förtidspension skulle utgå från år 1984. Han hänvisade till att de sjukdomsbesvär som gjort honom arbetsoförmögen hade uppkommit detta år och att han därefter inte hade utfört något förvärvsarbete. I beslut den 17 juli 1996 avvisade försäkringskassan överklagandet, eftersom det hade kommit in för sent. Vidare fann kassan, vid omprövning enligt 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring, inte skäl att ändra det ursprungliga beslutet om förtidspension. H.J. överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholms län, som enligt dom den 5 februari 1997 lämnade överklagandet utan bifall. H.J. överklagade till Kammarrätten i Stockholm. Enligt protokoll den 16 september 1998 beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd i målet. Sedan H.J. överklagat, beslutade Regeringsrätten den 16 november 1999 (mål nr 7062-1998) att inte meddela prövningstillstånd. - I en skrivelse, ställd till Regeringsrätten, begärde H.J. att målet skulle tas upp igen och att han skulle beviljas pension retroaktivt för tiden 1984-1994. -Regeringsrätten (2002-03-11, Lindstam, Nordborg, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten kan ompröva sitt beslut i mål nr 7062-1998 att inte meddela prövningstillstånd endast om resning beviljas. Regeringsrätten behandlar därför H.J:s skrivelse som en ansökan om resning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. H.J. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2002-2-20, Hoffstedt)

*REGI

*INST